Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 31/8/2013

Sáng Thế Ký 50:15-21
Đức Tin Tha Thứ

“Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người” (câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều lo ngại của các anh ông Giô-sép lúc nầy là gì? Điều lo ngại đó có đúng không? Ông Giô-sép bày tỏ điều gì để làm an lòng các anh mình? Điều nầy bày tỏ đức tin của ông Giô-sép như thế nào? Bạn học được gì qua sự tha thứ của ông Giô-sép cho các anh của ông? Bạn đã thể hiện cụ thể sự tha thứ như vậy cho người khác chưa?

Đức tin giúp ông Giô-sép không định tội, nhưng tha tội cho các anh mình. Sau khi ông Gia-cốp đưa cả gia đình xuống xứ Ai Cập, sống tại đất Gô-sen, dưới sự bảo trợ của ông Giô-sép, đang làm tể tướng xứ Ai Cập. Một thời gian, ông Gia-cốp qua đời, các anh của ông Giô-sép e sợ ông trả thù vì trước đó họ lập mưu giết ông, bán ông đem qua xứ nầy. Đây là thời điểm tốt nhất để trả thù, trước đó có thể do thương cha nên ông Giô-sép tạm thời bỏ qua. Đó là sự lo lắng của 11 người anh của ông Giô-sép. Sự lo lắng nầy đúng, vì ông Giô-sép đang có quyền hành trong tay, và lỗi lầm của các anh quá lớn đối với ông. Nhưng ông Giô-sép đã tha thứ cho các anh.

Ông Giô-sép tin cậy Đức Chúa Trời trọn vẹn, tha thứ cho các anh trọn vẹn. Ông không nhìn sự kiện xảy ra theo cách nhìn của các anh, mà theo quan điểm của Đức Chúa Trời: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi,” ông cũng thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời qua sự khổ nạn của mình: “Hầu cho cứu sự sống cho nhiều người” (câu 20). Ông hứa không trả thù mà còn cấp dưỡng cho các anh, và cả đến thế hệ con cháu của các anh nữa. Suốt thời gian bị hoạn nạn cho tới khi được cất nhắc lên làm tể tướng, điều rõ nhất trong ông Giô-sép là sự yên lặng thuận phục ý Chúa, ông không hề than vãn về hoàn cảnh của mình, không oán trách các anh, cũng không oán trách Chúa.

Làm sao để chúng ta vượt được lên trên tầm nhìn thiển cận của con người, và nhìn những sự kiện quanh mình, ngay cả lịch sử, theo con mắt của Đức Chúa Trời? Làm sao để chúng ta đặt cuộc sống mình vào tay Chúa, mặc dù cuộc sống đó có thể gặp những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn? Làm sao để biết ý Chúa, yên lặng và sống trong ý muốn đó như ông Giô-sép, để Ngài làm thành ý định lớn của Ngài qua chúng ta?

Có khi nào bạn nhìn thấy Chúa đưa bạn vào hoạn nạn vì công việc lớn của Chúa không? Ngài muốn Hội Thánh Ngài phát triển, Ngài dùng bạn; Ngài muốn nhiều người được cứu, Ngài dùng bạn. Thái độ của bạn trong cuộc sống theo Chúa là gì? Than vãn hay yên lặng lắng nghe tiếng Chúa? Chúa dạy bạn phải tha thứ cho người thù nghịch và cầu nguyện cho người hãm hại bạn, bạn có làm theo ý Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn hoàn cảnh của con theo cách nhìn của Chúa, xin Ngài thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài qua con, cho con biết lắng nghe và vâng phục ý Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top