Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/8/2013

Sáng Thế Ký 18:9-15
Con của Lời Hứa

“Khoảng thời gian nầy năm sau, Ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con, và lúc ấy Sa-ra, vợ con, sẽ có một con trai” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh nầy, ông Áp-ra-ham nhận được lời hứa nào từ Đức Chúa Trời? Tại sao bà Sa-ra cười? Chúa khẳng định thế nào với ông Áp-ra-ham về lời hứa của Ngài? Bạn học được gì về thời điểm Đức Chúa Trời ban cậu Y-sác cho ông Áp-ra-ham?

Đức Chúa Trời hứa với ông Áp-ra-ham hai lời hứa lớn: Đất đai và dòng dõi. Hai lời hứa nầy liên hệ với nhau. Nếu ông không có con thì ông không cần đến đất đai; như ông từng than thở với Chúa: “Tôi sẽ chết không con… Chúa làm cho tôi tuyệt tự” (15:2, 3).

Ông Áp-ra-ham rất giàu có, nhưng chưa có con, ông hy vọng có con để thừa hưởng cơ nghiệp của ông. Ông cứ chờ đợi và hy vọng vào lời hứa của Đức Chúa Trời từ khi ông 75 tuổi (Sáng Thế Ký 12:4-7) cho đến khi ông 99 tuổi, và bà Sa-ra 90, là tuổi không hy vọng sinh con. Đức Chúa Trời đến gặp ông bà và tuyên bố năm sau ông bà sẽ sinh con. Cả ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra đều cười về lời hứa nầy (17:17; 18:12). Họ cười không phải vì lòng vô tín, cũng không phải vì họ chế nhạo Đức Chúa Trời, nhưng họ cười vì họ biết về mình, về cơ thể già nua hết khả năng sinh sản của chính mình, ông Áp-ra-ham nói: “Một người đã trăm tuổi mà vẫn có con chăng? Sa-ra, đã chín mươi tuổi mà còn sinh đẻ được sao?” (17:17 BTTHĐ).

Tại sao Đức Chúa Trời để ông Áp-ra-ham chờ đợi tới 25 năm mới ban cậu Y-sác? Tại sao Đức Chúa Trời để cho cơ thể ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra không còn khả năng sinh sản thì Ngài mới dùng cơ thể đó để cho cậu Y-sác sinh ra? Tất cả được trả lời trong câu tuyên bố đầy uy quyền của Đức Chúa Trời: “Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” (câu 14a). Câu nầy cũng được công bố cho cô Ma-ri khi Đức Chúa Trời đưa Đấng Cứu Thế vào đời (Lu-ca 1:37)

Tin Đức Chúa Trời làm được mọi sự, chúng ta cần có kinh nghiệm về việc Đức Chúa Trời làm trên đời sống chúng ta. Vua Đa-vít nói rằng: “Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống” (Thi Thiên 27:13). Nhiều khi Chúa muốn chúng ta chờ đợi lời hứa đến khi không còn hy vọng, nhưng đừng bao giờ quên: Đức Chúa Trời làm được mọi việc. Ngài sẽ trả lời theo thời điểm và theo ý muốn của Ngài để đức tin chúng ta lớn lên, kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, và bám chặt vào Ngài.

Thời điểm Đức Chúa Trời ban cậu Y-sác cho ông Áp-ra-ham là bài học lớn cho chúng ta. Có đứa con nhỏ thấy cha mình để trái cam trên bàn, nó xin trái cam đó, cha nó không ngần ngại mà cho con trái cam, sau đó đứa bé xin cha con dao để gọt cam như cha nó thường làm, thì người cha nghiêm nghị bảo: “Không được con, hãy đợi khi con lớn lên đã”. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều chúng ta cần vào đúng thời điểm, hãy chờ đợi thời điểm đã định của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con tin chắc vào sự ban cho của Chúa và nhẫn nhục chờ đợi ý muốn của Ngài. Xin Ngài thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài trên con để con và những người thuộc về con sẽ được phước như ông Áp-ra-ham vậy.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top