Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 27/8/2013

Sáng Thế Ký 13:14-18
Tin Vào Lời Hứa của Đức Chúa Trời

“Tất cả vùng đất mà con thấy, Ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời” (câu 15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tái xác nhận lời hứa nào với ông Áp-ra-ham? Tại sao Chúa bảo ông Áp-ra-ham “hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất, vì Ta sẽ ban đất ấy cho con”? Hành động lập bàn thờ của ông Áp-ra-ham bày tỏ điều gì? Bạn học được gì nơi đức tin của ông Áp-ra-ham qua lòng yêu mến Chúa của ông? Chúa hứa ban cho bạn điều gì?

Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham rời bỏ quê hương tại U-rơ, thuộc xứ Canh-đê để đến xứ Ca-na-an (Sáng Thế Ký 11:31). Cùng đi với ông Áp-ra-ham có gia đình người cháu là ông Lót (13:1), người cháu không được Đức Chúa Trời kêu gọi nên vẫn còn sống theo tính xác thịt. Sau sự tranh chấp về đồng cỏ giữa đầy tớ ông Áp-ra-ham và đầy tớ của ông Lót, ông Lót đã chọn cánh đồng màu mỡ của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, còn ông Áp-ra-ham đi đến vùng đất Ca-na-an.

Sau khi ông Lót ra đi, Đức Chúa Trời phán hứa với ông Áp-ra-ham hai điều hệ trọng:

1. Đức Chúa Trời tái khẳng định với ông về đất hứa mà Ngài hứa với ông trước đó (12:7). Đức Chúa Trời cụ thể hóa xứ Ca-na-an được ban cho ông Áp-ra-ham từ nơi ông đứng: Ngước mắt lên bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc; và thời gian ban cho dòng dõi ông là đời đời.

2. Lời hứa thứ hai là dòng dõi ông sẽ đông như bụi trên đất. Dòng dõi nầy là người Ít-ra-ên, và lãnh thổ của họ là Ca-na-an. Nhưng dòng dõi thuộc linh của ông Áp-ra-ham là Hội Thánh, đang phủ khắp mặt đất.

Đức Chúa Trời muốn ông Áp-ra-ham “từng trải” đất hứa bằng cách bảo ông đạp bàn chân trên toàn xứ để cảm nhận từng vị trí trong cả địa bàn của đất hứa. Đức Chúa Trời khẳng định về sự ban cho, còn ông Áp-ra-ham phải kinh nghiệm về sự nhận lãnh.

Sau khi được Đức Chúa Trời hứa ban đất đai và dòng dõi, ông Áp-ra-ham đến trú ngụ tại Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Đây là lần thứ hai ông lập bàn thờ, lần đầu khi đặt chân vào xứ Ca-na-an, ông lập một bàn thờ giữa A-hi và Bê-tên (12:8). Điều nầy bày tỏ lòng tin kính và biết ơn Chúa về sự giải cứu mình ra khỏi hình tượng. Vì tại U-rơ, cả gia tộc ông Áp-ra-ham đều thờ hình tượng, Chúa giải cứu ông ra khỏi đó, đưa đến Ca-na-an để ông và dòng dõi ông chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người” (Rô-ma 4:3) – Tin về sự ban đất hứa – về dòng dõi của ông.

Trong thời của ông Áp-ra-ham chưa có Đền Thờ, để giữ mối tương giao với Chúa, ông Áp-ra-ham lập bàn thờ. Đây là cách thể hiện niềm tin tuyệt đối của ông vào Đức Chúa Trời. Ông xứng đáng là tổ phụ của người Ít-ra-ên là dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời, hơn thế nữa, ông xứng đáng là tổ phụ của Hội Thánh chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời.

Ông Áp-ra-ham tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, bước theo Chúa bởi lời hứa đó, ông có dòng dõi là dân tộc Ít-ra-ên và đất hứa là Ca-na-an. Chúng ta tin và có lời hứa tốt hơn ông, đó là vương quốc Thiên đàng. Hãy noi gương ông Áp-ra-ham TIN và BƯỚC THEO lời hứa của Chúa Giê-xu.

Bạn có tin vào lời hứa của Chúa không? Để bày tỏ lòng tin đó bạn phải làm gì ngay hôm nay? Tin và làm theo có mối liên hệ thế nào trong đời sống bạn?

Xin Chúa cho con có đức tin, sẵn sàng bước theo tiếng kêu gọi của Chúa để sống cho Ngài, thờ phượng Ngài và yêu mến Ngài hết lòng. Xin Chúa thực hiện lời hứa của Ngài qua đời sống con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top