Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 25/8/2013

Thi Thiên 78:1-8
Mệnh Lệnh cho Mỗi Cơ Đốc Nhân

“Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp, định luật pháp trong Ít-ra-ên, và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình” (câu 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên phải truyền dạy cho thế hệ tương lai những điều gì? Lý do nào họ phải làm việc nầy? Bạn được nhắc nhở gì từ điều nầy?

Tác giả Thi Thiên nầy bắt đầu bằng lời kêu gọi người Ít-ra-ên chú ý đến những điều ông sắp nói. Đó chỉ là những điều ông nhắc lại (câu 2), vì họ đã “nghe biết” (câu 3) từ “tổ phụ” mình. Thế hệ trước của người Ít-ra-ên thuật lại cho thế hệ sau “vinh quang của Đức Giê-hô-va” (câu 4), quyền năng, và các “phép mầu” mà Ngài đã làm để giải cứu tuyển dân và bày tỏ chính Ngài. Khi Đức Chúa Trời “lập chứng ước với Gia-cốp” (câu 5) và “định luật pháp trong Ít-ra-ên,” Ngài “truyền lệnh” cho tổ phụ người Ít-ra-ên “phải dạy lại cho con cháu mình.” Như vậy, việc lưu truyền những hiểu biết về Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài là một trách nhiệm và là mệnh lệnh dành cho mỗi cá nhân trong cộng đồng giao ước.

Nhưng tại sao họ phải làm điều nầy? Thứ nhất, để “thế hệ tương lai… biết” (câu 6). Khởi đầu của đức tin là sự hiểu biết. Mặc dù Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều khác để bày tỏ về Ngài cho những thế hệ sau, nhưng những hiểu biết và trải nghiệm của thế hệ trước định hướng và giúp thế hệ sau tiếp tục xây dựng đức tin của mình trên nền tảng đó.

Thứ hai, để “con cháu họ đem lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời” (câu 7). Nhận biết về Đức Chúa Trời thực hữu, Đấng đã ở cùng, giải cứu, và dẫn dắt tuyển dân trong quyền năng, tình yêu, và sự thành tín của Ngài mà tôi luyện đức tin cho thế hệ tương lai. Họ sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vì chính những người thân yêu của họ minh chứng Ngài là Đấng đáng tin cậy.

Thứ ba, để “con cháu họ… không quên các công việc Ngài.” Sự ra đời một đất nước Ít-ra-ên và sự tồn tại của dân tộc nầy là công việc lớn lao Đức Chúa Trời đã làm cho tuyển dân. Vì vậy, nhớ ơn Chúa là yếu tố quyết định để đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời được lưu truyền và bền vững qua các thế hệ.

Thứ tư, để “con cháu họ… gìn giữ các điều răn của Ngài.” Nếu người đi trước làm gương, trung tín gìn giữ và dạy dỗ những điều Đức Chúa Trời đã phán truyền, thì người đi sau cũng có thể làm giống như vậy khi họ thấy được tầm quan trọng của việc đó.

Thứ năm, để “họ không giống như tổ phụ họ” (câu 8). Khi đức tin được vững lập trên nền tảng nhận biết đúng đắn về Đức Chúa Trời và Lời Ngài thì thế hệ tương lai có thể tránh lặp lại thói “ương ngạnh,” “nổi loạn,” và bất trung của nhiều người đi trước.

Hội Thánh, gia đình, và bản thân bạn đang thực hiện công việc truyền dạy cho thế hệ tương lai về Chúa như thế nào? Phải thay đổi những gì và bắt đầu từ đâu để công tác nầy được hiệu quả hơn?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ tầm quan trọng của việc truyền dạy thế hệ tương lai về Ngài. Xin giúp con chia sẻ những hiểu biết, trải nghiệm của con về Chúa, và dạy dỗ đường lối Ngài cho con em mình.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top