Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 2/8/2013

Ma-la-chi 3:6-18
Sự Thành Tín Đức Chúa Trời Lớn Thay

“Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Ít-ra-ên được kêu trở lại với Đức Chúa Trời? Làm thể nào họ có thể trở lại với Ngài? “Ăn trộm của Đức Chúa Trời” nghĩa là gì? Bạn khởi dâng một phần mười và thật sự dâng một cách trung tín từ khi nào? Bạn từng kinh nghiệm những phước hạnh như Chúa hứa trong câu 10 chưa?

Sự thay đổi trong thế giới ngày càng diễn ra nhanh chóng, nhiều điều rất mới của ngày hôm qua trở nên lỗi thời ngày hôm nay, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi (câu 6). Chân lý nầy được bày tỏ đầy đủ hơn trong Tân Ước (Khải Huyền 1:8; Hê-bơ-rơ 13:8). Ông Gia-cơ cũng nhắc về sự tốt lành tuyệt đối của Đức Chúa Trời là “…trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào” (Gia-cơ 1:17). Do bản chất tuyệt hảo và không thay đổi của Đức Chúa Trời, Tiên tri Ma-la-chi thôi thúc người Ít-ra-ên quay trở lại với Ngài (câu 7). Họ tự hỏi: Đã xa cách Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể quay trở lại? Một trong những cách Tiên tri Ma-la-chi giúp họ quay trở lại để nhận phước hạnh của Ngài là dâng hiến một phần mười cùng với các của dâng, là thôi ăn trộm của Đức Chúa Trời (câu 8-12).

Dâng một phần mười là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho mọi người thuộc về Ngài trong thời Cựu Ước. Một phần mười được khởi dâng bằng thổ sản đầu mùa (Phục Truyền 14:22-27). Dâng một phần mười là lời nhắc nhở mọi điều chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời. Dâng một phần mười là trả cho Đức Chúa Trời một phần những gì thuộc về Ngài. Ngoài việc dâng phần mười, Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng chính mình cho Ngài (Rô-ma 12:1).

Tiếp theo, Tiên tri Ma-la-chi cáo giác tội lỗi của dân tộc Ít-ra-ên (câu 13-18). Trong phân đoạn trước ông đã nêu lên tội trạng của họ (2:17-3:5). Người Ít-ra-ên than phiền họ chẳng được lợi ích gì khi vâng lời Đức Chúa Trời hay tuân giữ luật Môi-se (câu 14). Thật ra bề ngoài họ giả bộ vâng lời Ngài, nhưng bên trong chẳng có gì thay đổi. Họ tiếp tục lằm bằm về sự thịnh vượng của người làm điều ác. Tiên tri Ma-la-chi nhắc: Khi Đức Chúa Trời đến để đoán phạt, Ngài sẽ chia người ác và người công chính ra. Người công chính sẽ nhận được cơ nghiệp Đức Chúa Trời dành sẵn cho họ (câu 17, 18). Đây là lời khích lệ lớn cho chúng ta và giúp chúng ta hiểu rằng Chúa biết và luôn nhớ đến con cái Ngài (câu 16) và thỏa đáp các nhu cầu của họ. Hiểu biết như thế, chúng ta sẽ luôn vui mừng, tiếp tục bước đi trung tín mỗi ngày.

Hãy suy nghĩ và tạ ơn Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài và mọi sự Ngài ban cho bạn. Bạn có thái độ nào đối với việc dâng một phần mười?

Lạy Chúa, cả vũ trụ nầy thuộc về Ngài, là Đấng Giàu Có nhưng đã tự mình làm ra nghèo vì cớ con, để con trở nên giàu có. Con tạ ơn Ngài vì tất cả những gì con có là của Ngài ban cho. Nguyện Ngài giúp con bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trung tín dâng phần mười.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top