Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/8/2013

Phục Truyền 7:6-15
Giữ và Làm Theo Lời Chúa

“Vậy, anh em hãy tuân giữ các điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà hôm nay tôi truyền cho anh em” (câu 11 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua phần Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Trời hứa với người Ít-ra-ên điều gì? Chúa đòi hỏi họ đáp ứng thế nào? Nếu làm theo Lời Chúa họ nhận được phước hạnh nào? Nếu không giữ, không làm theo thì điều gì xảy ra cho họ? Bạn học được điều gì qua người Ít-ra-ên trong bài học nầy? Bạn cần làm gì để được Chúa ban phước?

Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài yêu mến người Ít-ra-ên, rút họ ra khỏi xứ Ai Cập vì giao ước Ngài đã lập cùng tổ phụ của họ là các ông Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Sau khi được vào đất hứa Ca-na-an, nếu người Ít-ra-ên cẩn thận giữ và làm theo luật pháp của Chúa, Ngài sẽ ban phước cho họ. Thổ sản của họ gia tăng, gia súc phát triển, dòng dõi của họ bình an từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Ngài tiêu trừ mọi bệnh tật, không để bệnh tật nào của dân ngoại làm hại họ.

Tất cả lời hứa ban phước lành của Đức Chúa Trời dành cho người Ít-ra-ên có điều kiện: Họ phải gìn giữ và làm theo luật pháp Chúa (câu 12). Chúa chọn họ không phải vì họ đông hay mạnh hơn các dân tộc khác; Ngài chọn họ vì lời giao ước và tình yêu của Ngài. Ngài muốn họ đáp lại bằng chính tình yêu họ dành cho Ngài, qua việc làm theo Lời Ngài phán dạy. Họ được trở thành một dân Thánh cho Chúa, một dân tách biệt khỏi mọi dân tộc khác, vì vậy họ cần phải sống xứng đáng với danh Ngài ban cho họ.

Phước lành và sự rủa sả ở gần kề bên nhau, như người ta trở bàn tay. Nếu dân Chúa yêu mến Ngài, giữ Điều Răn của Ngài, thì Ngài làm ơn cho họ đến ngàn đời (câu 9), nhưng Ngài sẽ báo ứng nhãn tiền nếu họ phản bội Ngài (câu 10). Điều nầy trở thành luật lệ họ phải giữ và làm theo từ thế hệ nầy qua thế hệ khác (câu 12). Người Ít-ra-ên đã kinh nghiệm được phước lành và sự rủa sả ngay khi họ còn lang thang trong hoang mạc, dưới sự lãnh đạo của ông Môi-se.

Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không bao giờ bỏ người Ít-ra-ên là những người Ngài đã lập giao ước cùng tổ phụ họ. Đức Chúa Trời cũng không bao giờ bỏ chúng ta khi chúng ta thật lòng yêu mến Ngài, làm theo Lời Ngài. Bạn có yêu mến Chúa bằng tình yêu cao cả mà Ngài đã dành cho bạn không? Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời ban phước hay giáng họa cách nhãn tiền tùy vào thái độ của bạn đối với Chúa và Lời Chúa không? Hãy hứa với Chúa là bạn sẵn sàng làm theo Lời Ngài ngay hôm nay, những lỗi lầm trong bạn phải được loại trừ bởi sự ăn năn, và bạn sống xứng đáng với tình yêu của Ngài dành cho bạn. Chắc chắn Ngài sẽ ban phước cho bạn như Ngài đã ban phước cho người Ít-ra-ên khi họ cẩn thận làm theo điều răn, luật lệ, và mệnh lệnh Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con có môi miệng và tấm lòng trong sạch bởi luật pháp Ngài, xin giúp con đủ sức học và làm theo Lời Chúa mỗi ngày. Và xin Chúa ban phước để người khác thấy rõ rằng con thuộc về Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top