Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 17/8/2013

Khải Huyền 22:10-21
Lạy Chúa, Xin Hãy Đến

“Lưu ý, Ta sắp đến! Đem phần thưởng theo với Ta, và Ta trao cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (câu 12 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hứa gì trong phân đoạn nầy? Bạn đáp ứng thế nào đối với lời hứa của Ngài? Vì sao Sứ đồ Giăng được truyền lệnh đừng niêm phong sách? Sứ đồ Giăng cảnh báo về việc thêm bớt Lời Đức Chúa Trời như thế nào?

Ba lần Chúa Giê-xu hứa đến mau chóng. Lời hứa thứ nhất (câu 7) được liên kết với việc giữ Lời Ngài. Lời hứa thứ hai liên quan đến phần thưởng Ngài sẽ mang đến (câu 12). Lời hứa cuối cùng được đáp ứng một cách nhiệt thành: “A-men, lạy Chúa Giê-xu xin mau đến” (câu 20 NIV-VPNS). Bạn có đáp ứng với lời hứa của Chúa bằng cách giữ Lời Ngài và trông đợi phần thưởng mà Ngài sẽ đem đến cho bạn không?

Khác hẳn với Tiên tri Đa-ni-ên được truyền lệnh phải đóng ấn niêm sách lại (Đa-ni-ên 12:4), Sứ đồ Giăng được truyền lệnh: “Chớ niêm phong sách; vì thì giờ đã đến gần” (câu 10). Những lời tiên tri của Đa-ni-ên cần một thời gian dài để ứng nghiệm hoàn toàn; nhưng những lời tiên tri của Sứ đồ Giăng sẽ ứng nghiệm mau chóng. Khi Đấng Cơ Đốc đến, bản chất của mỗi người được biểu lộ rõ ràng, hoặc thiện hoặc ác, không thể nào che giấu được. Câu 11 có ý nói thời gian để con người thay đổi đã qua, và cơ hội để họ ăn năn không còn nữa. Tuy nhiên, toàn bộ sách Khải Huyền nhấn mạnh rằng đang khi Chúa vẫn còn nhẫn nại chờ đợi thì tội nhân hãy mau chóng ăn năn. Những người giặt sạch áo của họ trong máu Chiên Con được vào Thiên Thành để chia sẻ sự sống đời đời (câu 14). Những người tiếp tục phạm tội sẽ ở bên ngoài. Được đến nơi cây sự sống và vui hưởng nước sự sống là sự ban cho lạ lùng của Đức Chúa Trời.

Những câu cuối cùng của sách nầy cảnh cáo về việc sửa đổi Lời của Đức Chúa Trời. Sa-tan rất ưa thích những người làm xáo trộn Lời của Đức Chúa Trời bằng cách thêm bớt hay cắt xén Lời Ngài, nhưng làm thế là rước lấy sự đoán phạt nặng nề. Trong thời của Sứ đồ Giăng, sách được chép bằng tay và những người sao chép có thể tùy tiện thêm bớt hay sửa đổi nội dung của sách. Ngày nay cũng có những người thêm vào Lời của Đức Chúa Trời những lý thuyết và truyền thống hoặc bỏ bớt để cho Lời phù hợp với thần học của họ. Lời cảnh cáo của Sứ đồ Giăng không những áp dụng cho sách Khải Huyền mà còn cho toàn thể Lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.

Lạy Chúa, con vui mừng vì được học xuyên suốt sách Khải Huyền. Con mong Ngài đến mau chóng để đêm không còn nữa. Trong khi chờ đợi, xin giúp con trung tín thực thi và san sẻ Lời Ngài đang khi còn thời gian và cơ hội.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top