Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/8/2013

Lu-ca 19:28-44
Vua trên Muôn Vua

“Phước cho Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” (câu 38 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu được dân chúng đón tiếp khi vào thành Giê-ru-sa-lem thế nào? Lời tung hô trong câu 38 có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu đã bước vào đời sống bạn như vị Vua chưa? Vì sao Chúa Giê-xu khóc cho Giê-ru-sa-lem? Chúa Giê-xu có khóc vì bạn không? Vì sao? Khi nào?

Khi Chúa Giê-xu cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng tung hô Ngài: “Phước cho Vua, Đấng nhân Danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” (câu 38). Những người Pha-ri-si nói với Ngài bảo các môn đệ đừng gây náo động. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng “nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (câu 40). Chúa Giê-xu đã công khai vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách Đấng Mết-si-a là Con Đức Chúa Trời. Vì thế dân chúng không thể nín lặng trước một sự kiện trọng đại như thế.

Theo Giăng 12:16, trước tiên các môn đệ của Chúa Giê-xu không hiểu ý nghĩa của việc Chúa cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi Chúa Giê-xu được vinh quang, tức là Ngài sống lại từ cõi chết, họ mới hiểu sự kiện nầy xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri của ông Xa-cha-ri (Lu-ca 24:25-27; Giăng 12:12-16). Sau khi Chúa Giê-xu chết và sống lại, Chúa Thánh Linh đã dẫn họ vào chân lý: “Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái” (Xa-cha-ri 9:9); Ngài đã đến để công bố sự bình an cho muôn dân (câu 10) mà không vị vua trần gian nào thực hiện được. Ngài đến làm Vua trên muôn vua.

Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem từ núi Ô-liu. Từ trên núi, Chúa nhìn thấy toàn cảnh của thành thánh. Ngài biết giới lãnh đạo Giu-đa sẽ chối bỏ Ngài, và cư dân của thành sẽ than khóc về cái chết của Ngài. Chúa Giê-xu biết chẳng bao lâu, tai họa lớn sẽ giáng xuống Giê-ru-sa-lem và toàn thể cư dân của thành, vì họ không ăn năn và đã giết Con Đức Chúa Trời, nên Ngài khóc vì Giê-ru-sa-lem. Ngài tiên tri rằng thay vì bình an, thì gươm giáo sẽ đến trên Giê-ru-sa-lem. Kẻ thù sẽ bao vây, triệt hạ thành và giết hết thảy cư dân trong thành. Lời tiên tri nầy được ứng nghiệm 40 năm sau đó; vào năm 70 S.C., các đạo quân La Mã đã xông vào triệt hạ và tàn sát cư dân trong thành.

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài kêu gọi loài người ăn năn. Ngài chờ đợi mọi cư dân trên đất trở lại cùng Ngài với lòng kiên nhẫn vô biên. Ngài muốn mọi người được cứu và hiểu biết chân lý (1 Ti-mô-thê 2:4). Ngài không muốn ai bị hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn (2 Phi-e-rơ 3:9). Nhưng cuối cùng, nếu con người không ăn năn, Ngài sẽ đến với tư cách một quan tòa nghiêm khắc để trừng phạt họ.

Sau khi suy ngẫm câu chuyện nầy, bạn nhận biết Chúa đang đứng vị trí nào trong đời bạn và bạn sẽ cầu nguyện như thế nào cho thôn làng, thành phố, và đất nước của bạn? Khi cầu nguyện, mời bạn cầu sự bình an cho Giê-ru-sa-lem.

Lạy Chúa, là Vua của con. Xin giúp con trở thành chứng nhân trung tín cho Ngài. Xin mở mắt và lòng của mọi người đang sống trong thành phố của con và vùng phụ cận nhận biết Ngài là Vua trên muôn vua và mời Ngài ngự trị trong lòng.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top