Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013

1 Các Vua 12:6-19
Phục Vụ Dân Sự

“Nếu ngày nay bệ hạ làm đầy tớ của dân này, phục vụ họ, và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với họ thì họ sẽ làm tôi cho bệ hạ mãi mãi” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi dân chúng đến trình bày ý nghĩ của họ về sự cai trị của Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am làm gì? Ông theo lời khuyên nào? Hậu quả là gì? Bạn đang phục vụ ai? Sự phục vụ đó có giúp đức tin của bạn vươn lên, và kết quả thế nào?

Trong cuộc đua (chức vụ) của Vua Rô-bô-am, ông cần sự cố vấn để có thể thi hành công việc đã được giao phó cho mình. Chúa đã dùng vua cha là ông Sa-lô-môn thường xuyên nhắc nhở ông cần lắng nghe những lời khuyên tốt. “Đường lối của người ngu dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 12:15). Khi dân chúng đến cầu xin vua làm nhẹ gánh nặng trong việc phục dịch của họ. Vua Rô-bô-am hẹn họ ba ngày sau sẽ có câu trả lời. Vua đã đến với các vị cố vấn lão thành và họ khuyên ông hãy lắng nghe dân sự và phục vụ họ như một đầy tớ. Vua từ khước lời khuyên nầy và hỏi thăm ý kiến của các bạn mình. Những người trẻ ngạo mạn, kiêu kỳ, và nịnh bợ nầy đã khuyên vua đừng lắng nghe lời yêu cầu của dân chúng nhưng bắt họ phải phục dịch vua. Vua đã nghe theo lời khuyên sai lầm và đã chuốc lấy sự thất bại nặng nề trong chức vụ của mình.

Lời Chúa trong Thi Thiên 1 dạy chúng ta muốn được phước trong con đường mình, muốn thành công trong cuộc đua, muốn hoàn tất công tác Chúa giao, chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa thay vì những lời khuyên của người gian ác, nịnh bợ. “Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:1-3).

Các chức vụ Chúa ban cho chúng ta là để phục vụ Ngài và dân của Ngài, không phải để dùng các chức vụ đó phục vụ chính mình. Chúng ta nên lắng nghe những lời khuyên phù hợp với Lời Chúa, giúp ích cho chúng ta trong chức vụ. Phải loại bỏ những lời khuyên ích kỷ, tham lợi, ngăn cản chúng ta trong cuộc đua Chúa đã bày ra cho chúng ta.

Lời khuyên từ đâu làm tăng trưởng cho đức tin và chức vụ của bạn?

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời khuyên dạy từ Ngài qua Lời Ngài, qua những người kính yêu Ngài, và giúp con biết phục vụ Chúa và những người Chúa đặt để quanh con như một đầy tớ, qua đó đức tin con lớn lên và chức vụ con kết quả.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top