Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013

Đa-ni-ên 1:3-21
Sống Theo Điều Lòng Mình Tin Quyết

“Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế”(câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên đang sống trong hoàn cảnh nào? Điều gì quan trọng đối với ông Đa-ni-ên trong hoàn cảnh đó? Làm sao để ông giữ vững và vươn lên trong đức tin? Chúa sẽ làm gì cho bạn khi bạn đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài?

Xứ sở Ít-ra-ên của ông Đa-ni-ên đã bị quân Ba-by-lôn đánh chiếm. Ông và một số người khác bị bắt làm phu tù và được tuyển chọn để đào tạo thành người phục vụ trong cung vua. Nhà vua đòi hỏi những người trai trẻ nầy phải là những người thuộc hoàng tộc, mặt mày khôi ngô, có kiến thức rộng và sáng suốt. Nhưng đây không phải là các điều kiện để ông Đa-ni-ên tiến tới trong cuộc đua tâm linh.

Điều quan trọng nhất cho cuộc đua là ông Đa-ni-ên đã giữ vững lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời dù đang ở trong cung vua dân ngoại. Vì lòng tin quyết ấy nên ông Đa-ni-ên đã nhất định không chịu ô uế bởi thức ăn đã cúng tế thần tượng. Đức Chúa Trời đã ban cho ông có sự can đảm để xin quan đứng đầu các hoạn quan cho ông được trải qua cuộc thử nghiệm về thức ăn. Trong mười ngày ông và các bạn ông chỉ ăn rau uống nước, kết quả là sắc diện họ hồng hào, đầy đặn hơn các thanh niên đã dùng thức ăn của vua. Cách nói chuyện với người đầu hoạn quan cho thấy ông Đa-ni-ên là người khiêm tốn và khôn khéo. Những đặc điểm nầy đã giúp ông Đa-ni-ên tiến nhanh trong cuộc đua, tức là trong đời sống và chức vụ của ông.

Theo gương của ông Đa-ni-ên, trước khi bước vào cuộc đua tâm linh, chúng ta phải có những quyết định trước trong lòng để khi “đụng chuyện” thì chúng ta biết phải giải quyết như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Khi gặp những áp lực bên ngoài, từ gia đình, bạn hữu, những người cấp trên muốn ép buộc chúng ta đi ngược lại với sự tin quyết của mình, nếu chúng ta quyết tâm nhờ cậy Chúa để sống đẹp lòng Ngài, thì Ngài sẽ giải quyết mọi việc cho chúng ta theo ý định tốt lành của Ngài.

Làm sao để đức tin bạn vươn lên ngày càng hơn? Bạn áp dụng bài học nầy thế nào trong nếp sống hằng ngày?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ lòng tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, và giúp con luôn sống đẹp lòng Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top