Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013

Ma-la-chi 2:1-9
Bước Đi trong An Bình

“Luật pháp chân thật ở trong miệng người; và người ta không tìm thấy điều gian ác nào trong môi người. Người đã bước đi với Ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi.” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống theo giao ước đòi hỏi gì nơi các thầy tế lễ (câu 2:1-5)? Qua Tiên tri Ma-la-chi, Chúa truyền lệnh gì cho các thầy tế lễ? Vì sao lối sống của các thầy tế lễ không làm gương sáng cho dân chúng? Lối sống và niềm tin của bạn tác động thế nào đến những người chung quanh?

Sau khi cáo trách các thầy tế lễ và dân chúng, giờ đây Tiên tri Ma-la-chi truyền lệnh cho các thầy tế lễ phải tôn kính Đức Chúa Trời. Nếu không, họ sẽ nhận lấy sự rủa sả. Giao ước Môi-se nói rõ những người không tuân giữ luật Môi-se sẽ bị rủa sả như thế nào. Sự rủa sả có liên quan đến lãnh vực thuộc thể, thuộc linh và các phúc lợi của người Ít-ra-ên. Sự rủa sả ở đây ảnh hưởng đến các phước hạnh của các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ sống bởi tiền dâng một phần mười và các của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Tình trạng sa sút thuộc linh và đói khổ do hạn hán, mất mùa nên các của dâng ngày càng ít, khiến đời sống của các thầy tế lễ chật vật hơn.

Đức Chúa Trời đã lập giao ước với người Lê-vi (câu 4, 8). Giao ước có lời hứa ban “sự sống và sự bình an cho người Lê-vi” (câu 5). Đức Chúa Trời luôn thành tín. Người Lê-vi đại diện cho toàn thể gia đình các thầy tế lễ. Người Lê-vi và các thầy tế lễ trước đây đã nêu gương tốt và là môi miệng của Đức Chúa Trời (câu 6). Chức vụ thầy tế lễ là chức vụ cao cả đi cùng với trách nhiệm lớn lao (câu 7). Nếu người Lê-vi giữ gìn giao ước, phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ theo họ.

Điều đáng buồn là các thầy tế lễ trong thời Tiên tri Ma-la-chi đã bỏ giao ước và không tuân giữ luật pháp Môi-se, làm cho nhiều người vấp ngã (câu 8). Hậu quả là dân chúng không còn tôn trọng và tin cậy các thầy tế lễ (câu 9). Những điều nầy nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta trông đợi Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài và ban sự bình an, nhưng về phần chúng ta lại không tuân giữ Lời Ngài. Lối sống, những ưu tiên trong cuộc đời chúng ta không bày tỏ lòng kính sợ và tôn vinh Danh Thánh Đức Chúa Trời (câu 5). Bước đi cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời bao gồm sự chính trực, những mối quan hệ lành mạnh và nhận biết sự hiện diện của Ngài. Bước đi cách xứng đáng là lối sống ảnh hưởng tốt trên người khác và dẫn đường họ đến chỗ ăn năn và được đổi mới (câu 6).

Bạn ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, Hội Thánh, nhóm học Kinh Thánh, bạn bè và láng giềng?

Lạy Chúa, con cầu xin Ngài đổi mới con từng ngày để lối sống, niềm tin của con ảnh hưởng tốt trên người khác.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top