Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2013

Công Vụ 20:17-27
Để Hoàn Tất Cuộc Đua

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu, để công bố Tin Lành về ân sủng Đức Chúa Trời” (câu 24, Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói những lời trong phân đoạn nầy với ai? Vì sao ông ví sánh con đường đi với Chúa như cuộc đua? Mục đích của cuộc đua ấy là gì? Ông hoàn tất cuộc đua thế nào? Điểm đích đời sống bạn – cuộc đua của bạn – là gì? Bạn hoàn tất cuộc đua của mình thế nào?

Sứ đồ Phao-lô ví sánh việc phục vụ Chúa của ông như một cuộc đua, không phải trong ý nghĩa ích kỷ và tranh cạnh với người khác, nhưng trong ý nghĩa là phải chịu sự rèn tập và kỷ luật để đạt đến đích. Mỗi người theo Chúa đều phải chạy cuộc đua của mình; Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng đây là “cuộc đua của tôi,” tức là cuộc chạy của riêng ông. Sự kêu gọi và chức vụ Chúa dành cho mỗi người khác nhau, nên cuộc đua của mỗi người cũng khác nhau. Tuy vậy, tất cả chúng ta đều cùng nhắm đến cùng một đích chung là Chúa Cứu Thế Giê-xu – công bố Phúc Âm của ân sủng Đức Chúa Trời.

Từ ngữ Hy Lạp dromos được dịch là “cuộc chạy đua” (Anh ngữ là course) xuất hiện ba lần trong Tân Ước và có nghĩa là công tác, sứ mệnh, hay chức vụ. Lần thứ nhất, từ nầy được dùng trong Công Vụ 13:25 để nói về công tác ông Giăng Báp-tít phải thực hiện để mở đường cho Chúa Cứu Thế. Lần thứ nhì nói về sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 9:15), và lần thứ ba nói về việc Sứ đồ Phao-lô đã hoàn tất chức vụ sứ đồ của ông (2 Ti-mô-thê 4:7).

Sứ đồ Phao-lô đã trung tín bước theo Chúa, dù Chúa Thánh Linh cho biết có hoạn nạn, bắt bớ đợi chờ, ông vẫn vâng phục Chúa mà đi đến nơi Chúa muốn, dù phải trả bất cứ giá nào. Vị sứ đồ đáng kính của chúng ta hoàn toàn trung tín với Chúa, không chọn lựa theo ý riêng mình nơi nào ông đến hay điều gì ông làm. Ông chỉ thi hành chức vụ Chúa giao cho ông với tất cả ơn, sức và năng lực Chúa ban. Mục đích của đời sống ông là hoàn tất cuộc đua Chúa giao phó.

Chúng ta không nên chạy cuộc đua của người khác, vì như thế chúng ta không hoàn tất được cuộc đua của chính mình. Mỗi người trong chúng ta phải hoàn tất cuộc đua và sứ mệnh mà mình đã nhận lãnh nơi Chúa. Công tác và sứ mệnh của mỗi chúng ta tuy khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi để “công bố Tin Lành về ân sủng của Đức Chúa Trời.” Trong công tác công bố Tin Lành này, chúng ta hỗ trợ nhau để hoàn tất cuộc đua mà Chúa đã đề ra cho mỗi chúng ta.

Bạn đặt mục tiêu công bố Tin Lành về ân sủng của Đức Chúa Trời ở vị trí nào trong cuộc đua của bạn? Bạn hoàn tất cuộc đua nầy như thế nào?

Lạy Chúa, xin thêm năng lực cho con, và xin hướng dẫn, dạy dỗ con để con hoàn tất được cuộc đua Ngài ban cho.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top