Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013

Thi Thiên 72:1-20
Sự Cai Trị của Đức Chúa Trời

“Đấng Chủ Tể hạnh phước và duy nhất, là Vua của các vua, Chúa của các chúa sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài, là Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men” (1 Ti-mô-thê 6:15, 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cầu nguyện điều gì cho vua của mình? Hình ảnh vị vua trong Thi Thiên nầ ám chỉ ai? Có bao giờ bạn cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của đất nước mình chưa? Bạn cần cầu nguyện như thế nào để vương quốc Đức Chúa Trời mau đến, và các nhà lãnh đạo của con người có thể bày tỏ về vương quốc ấy?

Thi Thiên nầy miêu tả sinh động chân dung tuyệt đẹp về sự cai trị của con người. Yếu tố then chốt là công lý (câu 1). Dĩ nhiên, chúng ta muốn người đứng đầu đất nước mình là một nhà lãnh đạo có sức thuyết phục, được quốc tế tôn trọng (câu 11), và bảo đảm sự thịnh vượng cho quốc gia mình (câu 16). Nhưng Thi Thiên cũng nói rõ rằng các nhà lãnh đạo phải được đánh giá dựa trên những điều họ làm cho những người kém may mắn nhất trong xã hội (câu 4, 12, 14). Sự thịnh vượng và hòa bình chỉ có được khi các nhà lãnh đạo tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trước hết (câu 3).

Chưa từng có một nhà lãnh đạo hay chính phủ nào đạt đến những yêu cầu nầy. Các vua của Ít-ra-ên đã không đạt đến, và các chính phủ ngày nay cũng vậy. Khải tượng của tác giả bao gồm mọi quốc gia trên thế giới (câu 17), nhưng không có một chính phủ nào cho cả thế giới như vậy. Chắc chắn tác giả biết điều nầy. Do đó, chúng ta nên xem lời cầu nguyện của ông như một cách miêu tả công việc của Đấng Mết-si-a hay Vua được xức dầu. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố vương quốc Đức Chúa Trời đã đến, Ngài muốn nói rằng lời cầu nguyện từ xa xưa nầy sắp được nhậm – trong và qua thân vị và công việc của chính Ngài. Chúng ta tin Chúa Giê-xu, Đấng sống lại từ cõi chết, chính là Vua của cả thế giới. Trong Ngài bao gồm năng quyền và tình yêu, sự thịnh vượng và công lý.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn thực hiện ý muốn của Ngài thông qua các nhà lãnh đạo của con người, và Thi Thiên nầy đưa ra những mục tiêu họ phải đạt và những tiêu chuẩn theo đó họ sẽ được đánh giá. Đường lối họ lãnh đạo giúp bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

Hãy cầu nguyện để vương quốc Đức Chúa Trời mau đến, và các nhà lãnh đạo của con người có thể bày tỏ về vương quốc ấy.

Lạy Chúa, cùng với tác giả của Thi Thiên nầy, con xin dâng lên Ngài lời tôn ngợi. Chúa là Đấng duy nhất làm những việc diệu kỳ. Xin vương quốc Ngài mau đến, để thế giới được tràn ngập vinh quang Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top