Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013

2 Sa-mu-ên 7:18-29
Lời Cầu Nguyện Khiêm Nhường

“Vua Đa-vít đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị nầy?” (câu 18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nhận biết gì về bản thân ông khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Ông bày tỏ lòng tri ân và tôn ngợi Ngài như thế nào? Cung cách bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời của Vua Đa-vít có những điểm nào đáng để bạn học hỏi?

Sau khi biết ý định của Đức Chúa Trời qua Tiên tri Na-than, Vua Đa-vít đi vào trong trại, nơi để Hòm Giao Ước, là thánh vật tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và ngồi trước mặt Đức Chúa Trời. Tại đây, ông bày tỏ sự ngạc nhiên và sự khiêm nhường về những điều lạ lùng mà Ngài đã phán với một con người tầm thường như ông. Dù là vua nhưng trước mặt Đức Chúa Trời ông lặp đi lặp lại rằng ông chỉ là đầy tớ của Ngài. Ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường để ôn lại những phước hạnh và những chặng đường mà Đức Chúa Trời đã đồng đi với chúng ta, rồi hướng về tương lai với niềm tin rằng Ngài sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta trong những chặn đường mới là một trong những kỷ luật thuộc linh giúp chúng ta cứ vững tin, vững bước theo Ngài.

Vua Đa-vít nhận thức rằng Đức Chúa Trời đã làm những điều nầy để hoàn thành giao ước với người Ít-ra-ên. Theo kế hoạch cứu chuộc dân Ngài và cứu chuộc cả thế gian mà Ngài đã làm như vậy. Ông tôn ngợi Danh lớn của Ngài, vì Ngài đã lựa chọn một dân tộc trên đất để thực thi chương trình cứu rỗi của Ngài (câu 22, 23). Ông cũng tôn ngợi Ngài vì Ngài đã làm nhiều việc lạ lùng để giải cứu người Ít-ra-ên. Cuối cùng, Vua Đa-vít cầu xin Chúa thực hiện lời Ngài đã phán hứa (câu 25). Lời cầu nguyện của ông đặt cơ sở trên những lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ lắng nghe, đáp lời khi lời cầu nguyện của chúng ta đặt cở sở trên Lời Ngài chứ không phải trên ước muốn của chúng ta.

Tóm lại, lời cầu nguyện của Vua Đa-vít là khuôn mẫu cho lời cầu nguyện của chúng ta. Trước nhất, Vua Đa-vít tỏ ra khiêm nhường và kính sợ Đức Chúa Trời khi ở trong sự hiện diện của Ngài (câu 18-21). Kế đến, ông tôn ngợi sự vĩ đại và lòng nhân từ của Ngài (câu 22-24). Cuối cùng, ông khẳng định những lời hứa dành cho ông và cầu xin Ngài làm như lời Ngài đã hứa (câu 25). Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện như thế.

Bạn bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn khiêm nhường và tôn kính Ngài không chỉ khi con bước vào sự hiện diện của Ngài, mà cả khi con sống đời sống thường nhật. Nguyện lời cầu nguyện con theo ý Ngài chứ không theo ý con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top