Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013

Lu-ca 14:15-24
Đại Tiệc của Đức Chúa Trời

“Vì Ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của Ta” (câu 24 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về bữa tiệc lớn? Người dọn tiệc và người dự tiệc là ai? Những người được mời dự tiệc có thái độ nào? Hậu quả của thái độ đó? Điều gì thường ngăn bạn đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-xu?

Chúa Giê-xu thường ví sánh vương quốc của Đức Chúa Trời với bữa đại tiệc đầy sự vui mừng (Ma-thi-ơ 22:1-2). Sau khi Ngài chấm dứt việc nói về những người được mời vào dự tiệc, một người buộc miệng nói: “Phước cho người sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời!” (câu 15). Ý người nầy là “chúng ta, những người Giu-đa là người được phước, vì chỉ có chúng ta được mời dự bữa tiệc lớn nầy.” Khi nghe người nầy nói, Chúa Giê-xu kể câu chuyện về bữa đại tiệc để cảnh cáo người Giu-đa rằng họ sắp sửa mất những chỗ dành cho họ trong bữa tiệc của Đức Chúa Trời.

“Người dọn tiệc lớn”“nhiều người ăn” (câu 16) tượng trưng cho Đức Chúa Trời và người Giu-đa. Trước tiên, Đức Chúa Trời mời người Giu-đa thông qua các tiên tri trong Cựu Ước. Sau đó, Ngài mời gọi họ lần cuối bằng cách sai đầy tớ Ngài là Đấng Cơ Đốc để nói với người Giu-đa tiệc đã sẵn sàng, họ chỉ cần đến để nhập tiệc. Nhưng những được mời nầy nói rằng họ không đến được, họ đưa ra nhiều lý do rất khác nhau để từ chối, nhưng không phải là những lý do chính đáng. Thật ra, họ có thể đến ngay nếu họ muốn. Người Giu-đa khước từ Đấng Cơ Đốc, vì thế Đức Chúa Trời đã mời gọi Dân Ngoại vào đầy nhà Ngài thế chỗ của họ (câu 23). Không một ai bị ngăn cản vào vương quốc Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, trừ những người từ chối Ngài. Chúa Giê-xu kể câu chuyện nầy cho người Giu-đa và cho chúng ta để nói rằng: Ngài mời gọi mọi người, không phân biệt ai, bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài đang nói với chúng ta ngày nay “Hãy vào bữa tiệc của ta.” Chúng ta sẽ đáp lời thế nào? Cũng như người Giu-đa, chúng ta xem nhiều điều khác quan trọng hơn là việc bước vào vương quốc Đức Chúa Trời chăng? Nếu đặt “ruộng vườn, bò, việc cưới vợ” và những điều tương tự quan trọng hơn lời mời gọi của Chúa, chúng sẽ mất cơ hội dự bữa đại tiệc của Ngài. Điều quan trọng mà bạn cần chú tâm giờ nầy là Chúa Giê-xu đang mời gọi bạn. Bạn sẽ đáp lời như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn đáp ứng lời mời gọi của Ngài, và hiện vẫn còn nhiều người, trong đó có những người thân của con, từ chối lời mời gọi của Đức Chúa Trời để bước vào Nước Trời, cầu xin Ngài cứu họ.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top