Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013

Thi Thiên 69:30-36
Đáp Ứng Thích Hợp

“Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời; lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài” (câu 30 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tin Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho con dân Ngài? Đáp ứng nào thích hợp với những việc Chúa làm? Sau những điều Chúa làm trong đời sống bạn, thường thường bạn có đáp ứng nào với Ngài? Tại sao? Có điều gì bạn cần thay đổi?

Dù gặp nhiều khốn khó và phải kêu cầu Đức Chúa Trời (câu 1-29), nhưng bằng đức tin, tác giả vượt lên trên những hoạn nạn, và vẽ ra bức tranh Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài. Động từ “sẽ” được sử dụng nhiều lần trong phần Thi Thiên nầy cho thấy đây là những lời tiên đoán xảy ra trong tương lai.

Tác giả tin chắc “Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn và xây lại các thành của Giu-đa” (câu 35). Ngài không lìa bỏ, nhưng thấu hiểu nỗi khổ của con dân Ngài và đáp lời cầu xin của họ (câu 33). Những việc lớn lao Đức Chúa Trời làm để giải cứu và phục hồi con dân Chúa đem lại sự vui mừng, thêm đức tin cho những người công chính (câu 32).

Đáp ứng của người được cứu và phục hồi là ca ngợi và cảm tạ Chúa: “Con sẽ hát bài ca chúc tụng Danh Đức Chúa Trời; lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài” (câu 30). Đáp lại những điều Chúa đã làm cho mình bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn vinh, chúc tụng Đấng quyền năng, nhân từ, thành tín là tế lễ đẹp lòng Ngài, hơn cả “tế lễ bằng bò đực” (câu 31). Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng người dâng chứ không nhìn vào sinh tế của họ. Một sinh tế to lớn và đắt giá như “bò đực” mà không được dâng lên với tấm lòng biết ơn, tôn vinh Chúa, cũng không có giá trị gì trước mặt Ngài. Đối tượng tôn ngợi, chúc tụng Chúa mở rộng từ tuyển dân Đức Chúa Trời (câu 30-31) đến muôn vật (câu 34), hàm ý Chúa không chỉ dành sự giải cứu và phục hồi cho người Ít-ra-ên, mà cho cả thế giới. Do đó, “muôn vật” đều sẽ dâng lên Chúa tế lễ đẹp lòng Ngài, đó là sự tôn ngợi và cảm tạ.

Được cứu rỗi và phục hồi địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, bạn có đáp ứng nào với Chúa? Hãy tra xét đáp ứng của bạn trước những điều lớn lao Chúa đã làm trong cuộc đời mình. Hãy dâng lên Chúa lòng biết ơn và tôn vinh Ngài làm của lễ đẹp lòng Chúa.

Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được làm con của Ngài. Xin giúp con sống cảm tạ và tôn vinh Chúa, để trọn đời con là một sinh tế đẹp lòng Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top