Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/5/2013


Sống Với Thánh Kinh: 22/5/2013

Giô-na 3:1-10
Bài Giảng Nhỏ cho Một Thành Phố Lớn

“Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường và công bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!” (câu 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-na đáp ứng như thế nào với lần phán thứ hai của Đức Chúa Trời? Dân thành Ni-ni-ve đã đáp ứng với sứ điệp Giô-na rao truyền ra sao? Chúa đã làm gì trước sự ăn năn của dân thành Ni-ni-ve? Câu chuyện nầy nhắc bạn về bản chất nào của Đức Chúa Trời? Trong lòng thương xót, nhân từ đời đời cùa Đức Chúa Trời, Ngài muốn bạn làm gì?

Tiên tri Giô-na tỉnh ngộ và học biết rằng không vâng lời Đức Chúa Trời ông sẽ gánh lấy nhiều đau khổ. Trong chương một, ông chạy khỏi Đức Chúa Trời. Trong chương 2, ông chạy đến với Ngài, và trong chương nầy, ông cùng chạy với Ngài.

Khi Đức Chúa Trời phán với Tiên tri Giô-na lần thứ hai (câu 1-2), ông không phản đối và tìm cách chạy trốn như lần đầu nhưng đồng ý đến Ni-ni-ve (câu 3). Nếu bạn xem xét cuộc đời của những đầy tớ mạnh mẽ của Đức Chúa Trời như các ông Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, bạn sẽ thấy không có người nào là trọn vẹn. Điều lạ lùng là Đức Chúa Trời sử dụng họ vào những việc trọng đại. Giống như Tiên tri Giô-na và những nhân vật mà chúng ta vừa nói đến, nếu bạn vâng lời Đức Chúa Trời và bằng lòng để Ngài sử dụng, Ngài sẽ dùng bạn làm những việc lớn cho Ngài. Tuy nhiên, cần phân biệt người không trọn vẹn khác với người tội lỗi hoặc phạm tội mà không chịu ăn năn.

Tiên tri Giô-na đi một chặng đường dài đến một thành phố lớn để giảng một bài giảng rất ngắn (câu 4). Có thể Tiên tri Giô-na chẳng hy vọng gì dân thành phố nầy lắng nghe và ăn năn. Điều ông mong đợi là họ sẽ nhạo cười ông hoặc ông sẽ mất mạng. Vì lên án cả một nền văn hóa và kêu gọi những người A-si-ri hung bạo ăn năn là điều hết sức nguy hiểm đối với Tiên tri Giô-na. Điều lạ lùng là sau khi nghe sứ điệp, từ vua chí dân đã mau chóng ăn năn “ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình” (câu 8). Đây là lời nhắc nhở chúng ta ngày nay trong công tác chứng đạo. Chẳng bao giờ chúng ta biết được cách Đức Chúa Trời hành động trong lòng người khác. Điều nầy cho thấy có khi những kẻ hung bạo, gian ác lại là những con người nhút nhát, vì sợ bị diệt vong nên mau chóng ăn năn. Dân thành Ni-ni-ve đã làm theo những gì vua họ bảo làm (câu 7-9).

Kết quả là cả thành ăn năn, khiến Đức Chúa Trời động lòng thương xót không hình phạt họ (câu 10). Bản chất của Đức Chúa Trời không thay đổi, nhưng Ngài thay đổi hành động vì tấm lòng của dân thành Ni-ni-ve thay đổi. Thay vì giáng sự thịnh nộ, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương và ân sủng đối với dân thành Ni-ni-ve. Một bài thánh ca nói: “Khi người phạm tội đáng ghê tởm hơn hết thật sự tin, thì đây là giờ phút người nầy nhận ơn tha thứ từ Chúa Giê-xu.”

Lạy Chúa, con mãi mãi ghi ơn tha thứ và sự cứu chuộc của Ngài. Xin dùng con để giúp nhiều người nhận được ơn tha thứ của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tinh Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top