Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013

 

Lu-ca 11:29-36
Ðèn của Thân Thể

“Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt anh chị em tốt, thì cả thân thể anh chị em cũng sáng sủa. Nhưng khi mắt xấu, thì cả thân thể anh chị em cũng tối tăm” (câu 34 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: “Dấu lạ” nào mà Chúa Giê-xu ban cho dân chúng? “Ðèn”“mắt” trong các câu 33 và 34 có nghĩa gì? Làm thế nào để mắt thuộc linh của bạn luôn tinh tường?

Khi dân chúng yêu cầu Chúa Giê-xu cho họ một dấu lạ từ trời, Ngài đáp sẽ không có dấu lạ nào ban cho họ ngoài dấu lạ về Tiên tri Giô-na. Ðiều Ngài nói có nghĩa gì? Ðức Chúa Trời đã sai ông Giô-na đến kêu gọi cư dân của Ni-ni-ve ăn năn, đấy là một dân tộc đầy bạo lực và rất gian ác. Cư dân của Ni-ni-ve là kẻ thù của người Ít-ra-ên, vì thế ông Giô-na đã miễn cưỡng rao giảng về sự ăn năn cho dân thành này. Nhưng điều kỳ diệu là toàn dân Ni-ni-ve, từ vua đến dân đều ăn năn sau khi nghe sứ điệp từ Tiên tri Giô-na.

Chúa Giê-xu khẳng định về sự thành công của sứ điệp ăn năn mà Tiên tri Giô-na rao báo để cứu chuộc dân thành Ni-ni-ve. Sự cứu chuộc không chỉ dành riêng cho người Giu-đa, nhưng cho mọi dân tộc. “Dấu lạ” mà Chúa Giê-xu ban cho dân chúng là sự phục sinh của Ngài. Chúa Giê-xu phục sinh chứng tỏ Ngài là Ðấng Mết-si-a. Giống như ông Giô-na được đem trở lại với sự sống sau ba ngày ở trong bụng cá (Giô-na 2:1, 11), ba ngày sau khi chết, Chúa Giê-xu sẽ sống lại. Sự hiện diện của ông Giô-na trong thành Ni-ni-ve là một dấu lạ đối với dân thành ấy. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu cũng là dấu lạ đối những người trong thế hệ của Ngài – một số người tin Ngài nhưng nhiều người vẫn không tin.

Tiếp theo, Chúa Giê-xu khích lệ những người tập trung nhìn xem Ngài là sự sáng. Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu muốn nói rằng chức vụ và sứ điệp của Ngài là ngọn đèn soi sáng giữa thế gian để mọi người có thể tiếp nhận sự sáng từ Ngài. Sứ điệp của Ngài không chỉ dành cho người Giu-đa mà còn cho mọi người trên thế giới. “Ðèn” là sứ điệp của Chúa Giê-xu, “ánh sáng” là chân lý Ngài bày tỏ để dẫn dắt người tin, vaø “mắt” tượng trưng cho sự hiểu biết thuộc linh giúp người tin phân biệt thiện, ác (11:33). Người có mắt thuộc linh tinh tường là người lắng nghe và vâng theo điều Chúa Giê-xu truyền dạy. Họ có Chúa Thánh Linh dẫn dắt, soi sáng và ban sự khôn ngoan. Những người có “mắt xấu” là những người từ chối lắng nghe lời dạy của Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên, đường lối của những người khước từ Chúa Giê-xu chẳng những tối tăm, mà đích đến cuối cùng của đời họ là chỗ hư hoại về thuộc linh cũng như thuộc thể.

Ðiều gì thường khiến bạn không chú nhìn vào Chúa Giê-xu? Hãy cầu nguyện ngay giờ này, chẳng những cho mình mà còn cho một người thân của bạn, mà lòng họ vẫn còn đóng chặt đối với Chúa.

Lạy Chúa, khi những bóng mây đen vây phủ quanh con, nguyện Lời Ngài nhắc con tiếp tục nhìn xem Ngài, vì chỉ một mình Ngài mới đưa dẫn con ra khỏi tối tăm và chiếu sáng tâm linh con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top