Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013

Hê-bơ-rơ 11:32-40
Sống Bởi Ðức Tin (3)

“Tất cả những người ấy dù đã được chứng tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình” (câu 39 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ðặc điểm chung của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước mà tác giả kể ra là gì? Nhờ đâu họ giữ được đức tin cho đến cuối cùng? Bạn giữ vững đức tin bằng cách nào?

Sau khi kể chi tiết về một số anh hùng đức tin, tác giả nói: “Ta còn nói chi nữa,” ông nhìn lại suốt lịch sử dân tộc mình và tiếp tục nhắc đến một loạt anh hùng đức tin khác – dù nhắc tên hay nhắc gián tiếp qua các cụm từ “bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng…” thì ông cũng minh chứng rằng lịch sử dân tộc ông được viết bằng đức tin của các tổ phụ. Những người trung tín trong đức tin đó đã phải chịu người ta nhạo báng, ngược đãi, ném đá, giam tù, tra tấn, giết hại. Dù vậy, đó là cách Ðức Chúa Trời sử dụng để làm thay đổi thế giới.

Ở đây, chúng ta không thấy người anh hùng đức tin nào trong Cựu Ước nhận được những gì mà họ được phán hứa. Nhưng tất cả đều đã giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Một số người nhận được một vài lời hứa, nhưng không một ai nhận được lời hứa lớn, lời hứa về một Cứu Chúa. Không ai trong số họ nhìn thấy ngày Con Ðức Chúa Trời đến trong thế gian. Lời hứa lớn hơn hết của Ðức Chúa Trời đối với nhân loại là lời hứa về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Khi sống trên đất không ai trong số họ nhận được lời hứa này, tuy nhiên, những nhân vật của đức tin trong Cựu Ước một ngày kia sẽ đạt đến sự trọn vẹn (câu 40); có nghĩa là họ sẽ tiếp nhận được sự cứu rỗi như chúng ta. Khi Ðấng Cơ Ðốc trở lại, những anh hùng đức tin trong Cựu Ước cùng với chúng ta, là những người tin Chúa Giê-xu, sẽ được sống lại và tiếp nhận sự sống đời đời.

Nhìn lại chương 11, hay rõ hơn là dòng lịch sử dân thánh, chúng ta có thể làm gì hơn là trung tín với di sản và truyền thống đức tin mà chúng ta được nhận. Bạn sống thế nào với di sản đức tin đó?

Tạ ơn Chúa, vì Ngài giúp con hiểu rằng một phần của đời sống đức tin là chịu khổ vì Danh Ngài. Xin giúp con tiếp tục sống bởi đức tin mỗi ngày.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top