Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013

2 Cô-rinh-toâ 5:17
Giá Trị Bản Thân trong Ðấng Cơ Ðốc

 

“Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Cơ Ðốc, thì nấy là người dựng nên mới” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong cái nhìn của Ðấng Công Chính mọi người có giá trị nào Rô-ma 3:23? Làm sao để thay đổi giá trị hư mất tội lỗi đó? Ở trong Ðấng Cơ Ðốc bạn nhận được gì (2 Cô-rinh-tô 5:17)? Ê-phê-sô 2:6 cho chúng ta giá trị nào khi ở trong Ðấng Cơ Ðốc?

Chúng ta cần nói với chính mình: “Tôi xứng đáng, có giá trị vì máu của Chúa Giê-xu cho tôi được ở trong Ngài, đã làm cho tôi xứng đáng!”

Ở trong Chúa Giê-xu bạn được tái sinh bởi Ðức Chúa Trời: Chúng ta không chỉ là những tội nhân (Rô-ma 3:23), qua Chúa Giê-xu chúng ta được tha thứ bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời; chúng ta là những người thánh trong Chúa. Việc làm của Ðức Chúa Trời là tái sinh chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh. Sứ đồ Phao-lô nói: “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Cơ Ðốc, thì nấy là người dựng nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa của mình, bạn trở nên một tạo vật mới trong Ngài. Con người mới của chúng ta là con người được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết (Ê-phê-sô 4:24). Nghĩa là qua huyết Chúa Giê-xu, chúng ta mang bản tính của Ðức Chúa Trời đời đời; trong Chúa Giê-xu chúng ta có giá trị cao trọng đời đời. Chúng ta không chỉ được tái sinh, nhưng cũng trở nên con cái Ðức Chúa Trời: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin Danh Ngài, là người chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Ðức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12-13).

Ở trong Chúa Giê-xu bạn được ngồi với Ðấng Cơ Ðốc – ở một địa vị có thẩm quyền: Sứ đồ Phao-lô nói: “Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Giê-xu Cơ Ðốc” (Ê-phê-sô 2:6).

Ðồng ngồi chỉ về nơi có thẩm quyền. Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời, và Lời Chúa cũng dạy rằng chúng ta được đồng ngồi với Ðấng Cơ Ðốc. Ðó là địa vị và thẩm quyền của chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Trong Chúa chúng ta có quyền chống lại Sa-tan, làm báp-tem, cầu nguyện đuổi quỷ, chữa bệnh… Trong Chúa Giê-xu chúng ta sẽ được sống lại trong ngày cuối cùng và được đồng trị với Ngài.

Khi nhận biết chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, đức tin của chúng ta sẽ vươn lên mạnh mẽ càng hơn. Ở trong Chúa Giê-xu, bạn xứng đáng hành xử quyền của bạn trong đức tin và lòng tin quyết. Sa-tan cố làm cho chúng ta cảm thấy không xứng đáng và không thể sống đời sống có quyền năng của Chúa. Sự thật, với nỗ lực và sức riêng, bản thân chúng ta không là gì cả, nhưng Huyết của Chúa Giê-xu làm cho chúng ta xứng đáng và có giá trị. Và nếu chúng ta nói mình không xứng đáng trong khi Huyết của Chúa đã làm chúng ta xứng đáng, tức là chúng ta phủ nhận việc làm của Chúa trên thập tự giá.

Nếu bạn không chấp nhận chính mình, không có cái nhìn tích cực về bản thân, hãy áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về giá trị của người “ở trong Chúa.” Khi bạn biết Ðức Chúa Trời yêu mình như thế nào, bạn sẽ học yêu mình. Khi đời sống bạn bám rễ trong tình yêu của Chúa, bạn sẽ bình an và thỏa lòng với bản thân mình.

– Hãy nói như Chúa nói về bạn. Bạn sẽ an tâm và tự tin. Ðừng để hoàn cảnh, sự đối xử của người khác hay ý kiến của họ hạ thấp cái nhìn của bạn về bản thân, hay giá trị của mình. Hãy nhìn mình như Chúa nhìn bạn!

– Hãy làm điều Chúa muốn. Bạn sẽ đạt kết quả bình an và thỏa lòng, đó là bạn thành công vì bạn đang làm những gì Chúa hoạch định cho đời sống bạn. Chúa muốn bạn được phước, vui vẻ và hạnh phúc. Ngài muốn bạn hưởng sự sống và sống đời sống sung mãn.

Tại sao trong Chúa bạn có giá trị cao trọng, đời đời? Ðiều đó giúp bạn có cái nhìn nào về mình? Giúp gì cho đức tin của bạn?

Lạy Chúa, Ngài yêu con, tạo dựng con, cứu chuộc con, còn cho con đồng trị với Ngài – con thật quý báu đối với Ngài. Xin giúp con luôn nhớ điều này và sống xứng đáng với điều Chúa ban cho.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top