Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013

1 Cô-rinh-tô 1:26-31
Giăng 1:12-13; Giê-rê-mi 31:3

Giá Trị của Con Cái Ðức Chúa Trời

 

“Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Ðức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12-13).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo 1 Cô-rinh-toâ 1:26-31, Sứ đồ Phao-lô cho thấy Chúa chọn chúng ta theo tiêu chuẩn nào? Theo Giăng 1:12-13 điều kiện để trở nên con cái Ðức Chúa Trời là gì? Ðức Chúa Trời đã trả cho chúng ta bằng giá nào? Ðâu là giá trị của chính bạn? Ðiều này giúp gì cho đức tin của bạn?

Bạn có thường so sánh mình với người khác? Bạn có suy nghĩ tiêu cực về bản thân?

Nhiều người quyết định giá trị của mình dựa vào sự chấp nhận hay đánh giá của người khác. Người khác thường đánh giá chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài: Giai cấp xã hội, nghề nghiệp, quần áo, học vấn, gia thế, ngoại hình, thành công, tài năng, tài sản… Ðây không phải là tiêu chuẩn giá trị của Ðức Chúa Trời. Ngài phán với Tiên tri Sa-mu-ên: “Ðức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Ðức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). Ðối với Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên chúng ta, giá trị của chúng ta là được Ngài yêu thương bằng tình yêu đời đời (Giê-rê-mi 31:3); Ngài đã chọn chúng ta để chúng ta thuộc riêng về Ngài (Phục Truyền 7:6); Chúng ta đã được Ngài dựng nên cách đáng sợ, lạ lùng (Thi Thiên 139:14); Chúng ta là người được hưởng cơ nghiệp đời đời (Ga-la-ti 4:7).

Nhưng ma quỷ muốn cướp đi niềm tin về giá trị của bản thân chúng ta. Nó cố làm cho bạn cảm thấy mình không xứng đáng. Sự thật, mọi người không ai xứng đáng (Rô-ma 3:23), nhưng chúng ta trở nên xứng đáng vì “nhờ ân suœng Ðức Chúa Trời mà được xưng công chính nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Giê-xu Cơ Ðốc” (Rô-ma 3:24).

Cái nhìn về bản thân ảnh hưởng trên mối liên hệ của chúng ta với Ðức Chúa Trời và người khác. Có người không dám đến với Chúa vì biết mình là con người tội lỗi. Có người không thể giữ tình bạn vì họ thấy họ đã làm điều gì đó không xứng đáng. Nhiều người dựa vào việc tốt mình làm để Chúa đẹp lòng. Nhưng Chúa phán “việc làm tốt” của chúng ta không bao giờ đủ làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Chúng ta làm vui lòng Ðức Chúa Trời khi chúng ta tin Con Ðức Chúa Trời và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Từ đó, chúng ta được Chúa dùng với chính con người Ngài ban cho chúng ta. Ngài sẽ huấn luyện và trang bị để giúp chúng ta thắng hơn những lãnh vực chúng ta yếu đuối, Sứ đồ Phao-lô nói: “Ðức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-toâ 1:27-29).

Giá trị của chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Nhờ tình thương và ân sủng của Ðức Chúa Trời, chúng ta được làm con cái Ngài và được đồng kế tự với Chúa Giê-xu bởi đức tin nơi Con Ngài. Nhờ Ngài, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được tương giao với Ngài, có niềm hy vọng nơi Ðức Chúa Trời đời đời ở Thiên Ðàng. Chân lý này không dựa vào bản thân mình, nhưng vào những gì Ðức Chúa Trời đã hoàn thành nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu.

Không cần biến mình thành một người khác để trở nên xứng đáng với Chúa. Ðức Chúa Trời sẽ uốn nắn chúng ta thành con người Ngài muốn vì giá trị thật của chúng ta không phải ở bản thân mình, nhưng ở chỗ chúng ta được Chúa yêu thương. Ðiều gì tạo nên giá trị của con cái Ðức Chúa Trời? Cách nào bạn bày tỏ giá trị được làm con cái Ðức Chúa Trời?

Tạ ơn Chúa yêu con bằng tình yêu đời đời của Ngài, xin giúp con hiểu đúng đắn về giá trị của con hầu đức tin con mỗi ngày mạnh mẽ và vươn cao hơn.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top