Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2013

Hê-bơ-rơ 7:23-8:13
Giao Ước Mới

 

“Ngài là Ðấng Trung Gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn” (8:6 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước mới khác giao ước cũ thế nào? Ai là người thực thi giao ước mới? Ðể giao ước mới thành tựu, bạn cần phải làm gì?

Giao ước là thỏa ước giữa hai bên. Theo giao ước cũ, phần của Ðức Chúa Trời là khiến cho con cháu của Áp-ra-ham trở thành một dân tộc đặc biệt được Ngài ban phước (Sáng Thế Ký 12:1-3); phần của người Giu-đa là vâng giữ luật pháp của Ðức Chúa Trời (Xuất Ai Cập 19:5). Nếu người Giu-đa không vâng lời, giao ước sẽ bị xóa bỏ. Giao ước cũ không thành công bởi vì người Giu-đa đã không vâng lời Chúa. Ðây là lý do Ðức Chúa Trời từ bỏ họ (câu 9). Dưới giao ước cũ, dân tộc Giu-đa không có sức cũng như ý chí để vâng lời Ðức Chúa Trời. Dù hằng năm các thầy tế lễ vẫn dâng sinh tế chuộc tội cho người Giu-đa, nhưng lòng họ vẫn không trong sạch và bất chính. Lối sống bất khiết khiến họ không thể bước vào sự hiện diện của Ðức Chúa Trời.

Giao ước mới giữa Ðức Chúa Trời và con người là giao ước của Chúa Giê-xu. Là Ðấng Trung Gian nên Ngài đứng giữa Ðức Chúa Trời và con người. Qua Chúa Giê-xu chúng ta tiếp nhận những lời hứa được ban cho bởi Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời phán: “Nếu con tin Chúa Giê-xu, Ta sẽ ban cho con sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Phần của Ðức Chúa Trời là ban sự cứu rỗi, sự sống đời đời và tiếp nhận chúng ta làm con trong gia đình Ngài; phần của chúng ta là tin Con Ngài, là Chúa Giê-xu.

Theo giao ước mới, Ðức Chúa Trời hứa ban cho bạn sự sống đời đời trong thiên đàng và Thánh Linh Ngài để bạn có thể chiến thắng tội lỗi, yêu thương và vâng lời Ngài. Ðể giao ước này được thành tựu, bạn phải tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu tin Ngài, bạn phải giữ vững đức tin của mình cho đến cuối cùng. Nếu bạn chưa tin Ngài, hãy tin nhận Ngài ngay giờ này.

Làm sao biết chắc bạn nhận được lời hứa của giao ước mới?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Xin ban ơn thêm sức để con cứ vâng lời, yêu thương và chân thành phục vụ Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top