Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/12/2013

Thi Thiên 89:26-37
Đấng Nhân Từ Lẫn Công Chính

“Ta sẽ cứ giữ lòng nhân từ Ta đối với người cho đến đời đời, Và làm cho giao ước giữa Ta với người được vững bền” (câu 28 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa những gì trong giao ước của Ngài với Vua Đa-vít? Chúa sẽ làm gì nếu dòng dõi ông phạm tội? Điều nầy cho thấy gì về Đức Chúa Trời? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay?

Giao ước Đức Chúa Trời lập với Vua Đa-vít là giao ước đời đời. Chúa hứa sẽ lập ông làm “con trưởng nam” (câu 27) của Ngài, ý nói đến cấp bậc hàng đầu của ông, nghĩa là Vua Đa-vít là “vua cao trọng hơn hết các vua trên đất.” Dòng dõi và ngai Vua Đa-vít sẽ tồn tại mãi mãi (câu 29, 36-37). Lời hứa nầy được ứng nghiệm qua Đấng Mết-si-a. Không gì có thể làm thay đổi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho ông, và không điều nào có thể tác động đến giao ước mà Chúa đã lập với ông (câu 28, 33-35). Ngài đối đãi với Vua Đa-vít như “Cha” (câu 26), như “Đức Chúa Trời”“vầng đá cứu rỗi” để yêu thương, chăm sóc, quan phòng, và giúp đỡ ông.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Vua Đa-vít và các hậu duệ của ông được thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời khi họ phạm tội (câu 30-32). Điều nầy cũng đã được nêu rõ trong giao ước. Bất cứ sự vi phạm luật pháp nào cũng sẽ bị trừng phạt theo sự công chính của Ngài. Điều nầy đã thực sự xảy ra trong lịch sử người Do Thái. Các thế hệ sau của Vua Đa-vít đã bất trung với Đức Giê-hô-va, vì vậy Ngài đã dùng “roi”“tai họa” mà trừng phạt họ, họ bị lưu đày tại Ba-by-lôn.

Ngày nay, chúng ta ở trong giao ước mới với Đức Chúa Trời, giao ước dựa trên nền tảng ân sủng và lòng nhân từ của Chúa. Dù vậy, không có nghĩa là chúng ta được phép sống buông tuồng theo ý riêng, không theo lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Dù là giao ước cũ hay giao ước mới, bản tính của Đức Chúa Trời vẫn không hề thay đổi. Đức Chúa Trời nhân từ nhưng thánh khiết và công chính trong Cựu Ước lẫn Tân Ước, cả xưa và nay. Lòng nhân từ của Chúa còn mãi trong giao ước của Ngài với chúng ta, nhưng nếu cứ bước đi theo đời nầy mà phạm tội với Chúa, chúng ta sẽ chịu trừng phạt đúng với sự công chính của Ngài. Mỗi người sẽ gánh lấy hậu quả của tội lỗi do chính mình gây ra trong đời nầy, lẫn đời sau nếu không ăn năn và thay đổi.

Bạn được Chúa nhắc nhở thế nào để sống trong giao ước của Chúa, hiểu biết Ngài rõ ràng hơn, bước đi theo Ngàivới tấm lòng biết ơn, kính sợ và vâng phục?

Lạy Chúa, xin cho con biết rằng Ngài là Đấng nhân từ lẫn công chính, và giúp con sống vâng theo Lời Chúa để bày tỏ lòng biết ơn và kính sợ Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top