Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2013

2 Giăng 1-13
Bước Đi trong Chân Lý

“Tôi rất vui mừng vì thấy trong số các con của bà có một số đi theo chân lý, đúng như điều răn Chúa Cha đã truyền dạy chúng ta” (câu 4 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Sứ đồ Giăng vui mừng? Vì sao đối với Sứ đồ Giăng “yêu thương” là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời? Yêu thương và chân lý có mối liên hệ nào? Những điều nào cho thấy bạn vẫn trung tín yêu thương trong chân lý?

Sứ đồ Giăng gửi thư nầy cho “Bà được chọn cùng các con của bà.” Họ là những ai chúng ta không rõ, nhưng có thể hiểu họ hiệp thành một bầy chiên nhỏ của Đức Chúa Trời. Trọng tâm của thư tín nầy lập lại những điểm chính của thư trước: Ở (sống) trong Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài, yêu thương anh chị em mình, giữ gìn các điều răn và gìn giữ cẩn thận đời sống mình không để vấy bẩn. Sứ đồ Giăng cũng nhấn mạnh đến sự vui mừng lớn đi đôi với sự cứu rỗi và thông công với các tín hữu khác (câu 4).

Từ “mấy kẻ,” hay “một số,” “trong số” (câu 4), cho thấy một thực tế là số người nghiêm túc vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời và thật sự sống yêu thương không nhiều (câu 5, 6). “Sự yêu thương” trong thư tín nầy được định nghĩa một cách đặc biệt, nghĩa là làm theo những gì Đức Chúa Trời dạy, tức làm theo chân lý. Sự yêu thương được thể hiện bằng sự vâng lời. Hãy cầu nguyện cho chính mình để mỗi người được kể vào hàng ngũ của số người vâng lời nầy. Trái lại số người sống gian dối và không công nhận Chúa Giê-xu trong thế gian nầy rất nhiều (câu 7). Cơ Đốc nhân có thể bị những kẻ địch lại Đấng Cơ Đốc và những kẻ lừa dối dỗ dành. Sa-tan là chủ nhân của những kẻ chống lại Chúa Giê-xu và thầy của những kẻ lừa dối. Công việc của Sa-tan là cố làm cho Cơ Đốc nhân từ bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vì thế Sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta bền lòng giữ đạo, đừng từ bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Sứ đồ Giăng nói đến những người “đi dông dài.” Ai là người đi dông dài? (câu 9). Đây là những người không thỏa mãn với Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Người đi dông dài từ bỏ những điều của Chúa Giê-xu để tìm kiếm những sự dạy dỗ và khôn ngoan từ các triết thuyết mới. Những người như thế tự cho họ là khôn ngoan hơn Cơ Đốc nhân. Nhưng ai khiêm nhường, vâng theo lời dạy của Chúa Giê-xu và tiếp tục ở trong Ngài mới thật sự là những người khôn ngoan thật.

Điều nào trong đời sống hằng ngày dễ khiến bạn sống thỏa hiệp với thế gian hơn là theo chân lý của Chúa? Bạn bày tỏ quyết tâm tuân giữ lời răn dạy của Chúa Giê-xu như thế nào trong năm mới sắp đến?

Lạy Chúa, xin thêm ơn và năng lực từ Ngài để con cứ đứng vững trên chân lý của Ngài và nhắc nhau bước đi trong đức tin nơi Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 4: 31-44; Ma-thi-ơ 8:14-17; Mác 1:21-39.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top