Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013

1 Giăng 5:13-21
Sống Vĩnh Cửu

“Tôi viết những điều nầy cho anh chị em là những người tin vào Danh Con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết mình được sự sống vĩnh cửu” (câu 13 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sống vĩnh cửu là gì? Làm sao có được? “Tội đến nỗi chết” là tội gì? Tại sao tội đó phải chết? Tại sao mệnh lệnh cuối thư của Sứ đồ Giăng là “Hãy giữ mình khỏi hình tượng”? Mệnh lệnh nầy có ý nghĩa thế nào với bạn?

Sứ đồ Giăng đưa ra một lý do nữa cho biết vì sao ông viết thư tín nầy: Ông mong muốn những ai tin Chúa Giê-xu được yên nghỉ trong đức tin vì biết rằng mình có sự sống vĩnh cửu (câu 13). Chỉ trong Đức Chúa Trời mới có sự sống vĩnh cửu. Tin Chúa Giê-xu và được cứu rỗi đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu, nghĩa là được sống trong Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sống trong mình. Điều đó giúp chúng ta càng tin cậy và vâng theo Lời Ngài, càng yêu thương anh em mình, càng ra sức chống trả lại tội lỗi và không hướng lòng về những điều nay còn mai mất của thế gian, từ đó càng kinh nghiệm được niềm vui trọn vẹn của sự cứu rỗi.

Đầu câu 16, Sứ đồ Giăng nói những tội không đến nỗi chết, nhưng cuối câu, ông nói về tội đáng chết. Đây là tội gì? Là tội phạm đến Chúa Thánh Linh (Mác 3:28-29). Đó là cố tình bài bác Đức Chúa Trời, chống đối Chúa Giê-xu, khước từ Phúc Âm và lời chứng của Chúa Thánh Linh, tiếp tục phạm tội mà không ăn năn, cố tình xem rẻ ân sủng của Đức Chúa Trời. Đấy là tội không thể tha thứ.

Một câu hỏi khác được đặt ra là “Có phải mọi tội đều dẫn đến sự chết?” Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23). Đúng vậy, vì những ai không tin Đấng Cơ Đốc, mọi tội họ phạm đều đưa đến sự chết đời đời. Nhưng khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội (1 Giăng 1:9). Khi Cơ Đốc nhân lầm lỡ hay sa sút đức tin dẫn đến phạm tội, nếu họ ăn năn, cầu xin, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, Ngài giải cứu họ khỏi xiềng xích của Sa-tan và giữ họ an toàn khỏi sự tấn công của ma quỷ. Thế gian không có được sự tự do của Đức Chúa Trời để vâng theo Lời Ngài và giữ mình khỏi tội lỗi. Con người hoặc đến với Đức Chúa Trời, hoặc phải ở dưới quyền khống chế của Sa-tan. Không có vấn đề trung lập. Khi thuộc về Đức Chúa Trời và vâng Lời Ngài thì chúng ta thoát được tất cả các loại hình tượng tạm bợ trong đời, vì mình thuộc về sự sống vĩnh cửu. Cho nên Sứ đồ Giăng nhắc nhở: “Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!”

Đối với bạn sự sống vĩnh cửu có ý nghĩa thế nào? Làm sao để giữ sự sống vĩnh cửu?

Con tạ ơn Chúa đã giải cứu con khỏi xiềng xích của Sa-tan, ban cho con sự sống vĩnh cửu của Ngài. Xin thôi thúc con cầu thay, giúp đỡ những người lân cận chưa nhận biết Ngài để một ngày gần đây họ hưởng cứu rỗi và được sự sống vĩnh cửu như con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 4:1-13; Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top