Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2013

2 Sa-mu-ên 22:17-30
Đức Chúa Trời Ban Sự Sáng

“Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là ngọn đèn của con, Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tối tăm của con” (câu 29 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời quan tâm giải cứu Vua Đa-vít? Vì sao Ngài sai Chúa Giê-xu đến tìm và cứu bạn? Ngài dẫn dắt và soi sáng bạn như thế nào?

Trong phần đầu của phân đoạn hôm nay, chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt vời về Đấng sáng tạo vũ trụ từ trên cao đưa tay ra để cứu vớt ông Đa-vít (câu 17) và đem ông ra nơi rộng rãi (câu 20), là nơi tự do, an toàn và được yên nghỉ (Phục Truyền 12:10). Vì sao Ngài quan tâm giải cứu ông Đa-vít? Vì Ngài yêu thương ông (câu 20). Vì sao Ngài sai Chúa Giê-xu đến để tìm, cứu và ban sự yên nghỉ cho chúng ta? Vì Ngài yêu thương chúng ta (Giăng 3:16). Ông Đa-vít viết rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho ông tùy theo sự công chính của ông. Ông cũng khẳng định rằng ông đã đi theo đường lối của Ngài và giữ mình khỏi điều ác (câu 21-24).

Tại sao ông dám nói rằng ông không có điều chi đáng trách? Phải chăng ông Đa-vít viết bài ca nầy trước khi ông phạm tội với bà Bát-sê-ba? Thật ra, Vua Đa-vít không có ý nói rằng ông vô tội và toàn hảo, bởi nhiều lần ông đã phạm tội và thất bại. Ông đã xưng tội với Đức Chúa Trời và tỏ lòng ăn năn. Sự công chính mà ông Đa-vít có được không phải do nỗ lực của ông mà do ân sủng của Đức Chúa Trời. Sự công chính của ông Đa-vít không phải là của bản thân ông mà đến từ Ngài. Nếu ông Đa-vít không ăn năn và khước từ ân sủng của Ngài, ông sẽ không được tha thứ và phục hồi. Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu những người cứ khăng khăng sống trong tội lỗi và khước từ ân sủng Ngài. Ông Đa-vít khẳng định rằng Đức Chúa Trời giải cứu người khiêm nhường, nhưng Ngài làm cho người kiêu căng bị hạ xuống (câu 28). Trong các câu cuối, Vua Đa-vít cho thấy tất cả những việc ông làm được là do Đức Chúa Trời. Ngài chiếu vào sự tối tăm của ông, soi dẫn ông, nhờ Chúa ông chiến thắng (câu 29-30). Đó là kinh nghiệm của những ai tin cậy và tìm cầu Chúa (câu 26-27).

Đức Chúa Trời mà Vua Đa-vít ngợi khen trong bài ca nầy là Đấng giữ lời hứa, đối xử công chính với mọi người, ban sự sáng và soi đường dẫn lối cho những ai tìm cầu Ngài. Bạn có cùng kinh nghiệm để đồng chúc tụng Chúa như Vua Đa-vít không? Bạn sẽ tôn ngợi và tạ ơn Đức Chúa Trời như thế nào trong ngày hôm nay?

Lạy Chúa là ngọn đèn của con, xin Đức Giê-hô-va chiếu vào sự tối tăm của con và ánh sáng của Ngài ngự trị trong con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top