Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/12/2013

Thi Thiên 89:19-25
Đầy Tớ Đức Chúa Trời

“Ta đã tìm được Đa-vít là đầy tớ Ta” (câu 20a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đầy tớ là người thế nào? Đầy tớ Đức Chúa Trời là người thế nào? Điều nầy đem lại hy vọng gì cho chúng ta? Bạn đang phục vụ Chúa như thế nào? Và có mong ước gì trong sự phục vụ Chúa?

Đầy tớ là người vâng phục chủ, luôn làm theo ý muốn của chủ. Ngày xưa, người đầy tớ (nô lệ) lệ thuộc chủ mọi phương diện kể cả sự sống và sự chết. Vua Đa-vít là một vị vua vĩ đại của Ít-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời gọi ông là đầy tớ (câu 20) vì ông được dùng để dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối Ngài.

Đầy tớ Đức Chúa Trời là người được chính Ngài “tìm.” Đức Chúa Trời tìm ra một vị lãnh đạo lớn cho dân Ngài khi ông Đa-vít còn là một thiếu niên chăn chiên. Chúa chọn ông Đa-vít vì Ngài thấy rõ lòng tin cậy chân thành, trọn vẹn của ông nơi Ngài. Đức Chúa Trời xức dầu cho người mà Ngài đã chọn, biệt riêng người cho công việc Ngài chỉ định. Vì vậy, ai tự ý muốn làm một “đầy tớ” của Chúa rồi đi theo đường riêng mình thì chắc chắn sẽ đi vào con đường bất chính sai trật.

Đức Chúa Trời “nâng đỡ” (câu 21) đầy tớ Ngài. Chúa ở cùng, thêm sức, ban năng lực để người đầy tớ có thể thực hiện và làm tốt nhiệm vụ Chúa giao phó. Dù nhiệm vụ khó khăn đến đâu, đầy tớ Chúa vẫn có thể hoàn thành vì “Cánh tay Chúa làm cho người mạnh mẽ.” Con người không thể tự sức mình làm nổi công việc của Chúa. Do đó, người không có Chúa ở cùng, không thể trở thành một đầy tớ phục vụ Ngài.

Đức Chúa Trời bảo vệ đầy tớ Ngài khỏi những áp bức và chống đối (câu 22-23). Chính Chúa chiến đấu và đánh bại những người gây tổn hại cho đầy tớ Ngài. Đấng Toàn Năng ở cùng và bênh vực người của Ngài. Cho nên, đầy tớ Chúa là người sẵn sàng ra đi thực hiện công việc Chúa, bất chấp mọi gian nan, thách thức trước mặt, vì họ biết có Đấng Toàn Năng đồng hành với mình.

Trên hết, sự thành tín và nhân từ của Đức Chúa Trời là chỗ dựa vững chắc cho đầy tớ Ngài (câu 24). Trong suốt hành trình sống và phục vụ, đôi khi đầy tớ Chúa mệt mỏi, ngã lòng, và vấp phạm. Chính sự nhân từ và thành tín của Chúa sẽ nâng người lên, giúp người được phục hồi, và tiếp tục trung tín trong sự phục vụ.

Mỗi Cơ Đốc nhân là một đầy tớ được Đức Chúa Trời chọn. Chúa ở cùng, nâng đỡ, và bảo vệ đầy tớ Ngài. Sự nhân từ và thành tín của Chúa làm nền tảng cho chúng ta. Hãy xin Chúa giúp bạn cứ trung tín, làm tốt công việc của một đầy tớ Đức Chúa Trời.

Bạn có nhận biết mình là một đầy tớ được Chúa xức dầu không? Với sự nhận biết đó, bạn phục vụ Chúa như thế nào?

Cảm tạ Chúa đã tìm và cứu con, cho con được làm đầy tớ của Ngài. Xin giúp con vững lòng, trung tín phục vụ trong năng quyền, trong sự nhân từ và thành tín của Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top