Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013

2 Sa-mu-ên 20:11-26
Người Nữ Khôn Ngoan

“Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm Ngôn 31:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Thành A-bên Bết Ma-ca có những đặc điểm gì? Người phụ nữ khôn ngoan trong câu chuyện đã làm gì để cứu dân thành khỏi bị tiêu diệt bởi đạo quân của ông Giô-áp? Theo bạn, tại sao dân trong thành nghe theo lời của bà? Những người nữ của Hội Thánh bạn đã góp phần như thế nào trong việc phát triển vương quốc Chúa?

Câu chuyện “Sê-ba Dấy Ngụy” được tiếp tục, nhưng trong phần cuối nầy tác giả đã ca ngợi một người nữ khôn ngoan giải cứu thành A-bên Bết Ma-ca khỏi bị san bằng. Ông Sê-ba là người gây rối, không tài trí, nên sau khi chiêu dụ một số người theo mình, ông lui về cố thủ tại A-bên Bết Ma-ca, là thành nằm phía bắc Ít-ra-ên. Đạo quân hùng hậu của hai ông Giô-áp và A-bi-sai bao vây thành, đào hào đắp lũy chuẩn bị tấn công vào bên trong.

Trước tình thế nguy ngập đó, có một người phụ nữ đã đứng ra xin gặp ông Giô-áp và thuyết phục ông bằng những lời lẽ rất khôn ngoan. Bà nói rằng thành A-bên Bết Ma-ca là một thành cổ kính vì là chánh đô, hay cố đô, cũng có nghĩa là thành mẹ của Ít-ra-ên, nói lên tầm quan trọng của thành này. Bà chứng minh bằng câu nói của người xưa rằng: “Hãy đi hỏi ý dân A-bên; rồi mới nên việc như thế.” (câu 18), có nghĩa đây là một thành có nhiều người trí thức khôn ngoan, khi gặp điều gì khó giải quyết, người ta thường đến để xin lời cố vấn của người trong thành. Hơn thế nữa, dân thành xưa nay vốn nổi tiếng là hiền hòa trung hậu, vậy thì lý do nào mà ông Giô-áp lại muốn phá hủy thành, đồng nghĩa với việc phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va. Khi nghe những lời trần tình khôn ngoan của người phụ nữ đó, ông Giô-áp cho biết quân của ông không có ý định hủy phá thành mà chỉ muốn tìm và tiêu diệt ông Sê-ba, là người phản nghịch vua mà thôi. Hiểu được ý định của ông Giô-áp, bà đã mạnh mẽ hứa rằng sẽ nộp đầu của ông Sê-ba cho ông Giô-áp.

Lời lẽ khôn ngoan của người phụ nữ nầy đã làm thay đổi ý định phá đổ thành trì và sát phạt mọi cư dân trong thành của đạo quân ông Giô-áp. Không rõ người phụ nữ nầy thuyết phục cư dân trong thành thế nào mà họ đã nộp đầu của ông Sê-ba cho ông Giô-áp, và ông đã giữ lời hứa rút quân. Điều nầy cho thấy người phụ nữ nầy rất khôn ngoan và có uy tín với mọi người.

Cộng đồng Cơ Đốc và xã hội ngày nay cũng cần những người nữ tài đức để chăm lo gia đình (Châm Ngôn 31:10-31), và cũng cần những người nữ khôn ngoan như người phụ nữ trong câu chuyện nầy để góp phần trong việc gìn giữ và gây dựng cộng đồng của mình. Muốn vậy, giới nữ trong Hội Thánh cần phải học hỏi Lời Chúa để có sự khôn ngoan của Chúa mà gìn giữ gia đình và cộng tác với Hội Thánh trong công tác mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Bạn đã góp phần nào trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình?

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên người nam cùng người nữ và cũng ban phước cho cả người nam lẫn người nữ. Xin Chúa dùng con góp phần trong công việc Chúa nhiều hơn nữa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top