Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2013

Sáng Thế Ký 15:1-6
Ê-phê-sô 6:12,13

Ước Mơ Thành Sự Thật (2)

 

“Sau các việc đó, lời của Ðức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khải tượng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau các việc đó, ông Áp-ram sợ điều gì? Vì sao Chúa bảo ông “đừng sợ!”? “Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn” có nghĩa gì? Bạn có ước mơ nào? Ước mơ đó trở thành hiện thực chưa?

Tin tưởng thay vì lo sợ. “Sau các việc đó,” ông Áp-ram có thể sợ điều gì trong thời điểm này của cuộc đời ông? Các vua Ba-by-lôn sẽ trả thù? Vua Ai Cập sẽ nổi giận vì ông lừa dối vua? Không. Ông Áp-ram đã sống sót qua những thử thách này.

Thử thách lớn nhất của ông Áp-ram là thử thách đức tin. Chúa đã hứa với ông: “Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, Và con sẽ thành một nguồn phước” (12:2). Nhưng nan đề là ông bà Áp-ram và Sa-ra đã già, quá tuổi sinh con, mà lời hứa của Chúa gần 25 năm qua vẫn chưa thực hiện, ông vẫn thắc mắc không biết Ngài làm cách nào để hoàn thành lời hứa? Cách bình thường ông thấy là không được rồi. Ông đề nghị người thừa tự ông sẽ là Ê-li-ê-se, người Ða-mách, đầy tớ sinh trong nhà ông (15:3). Còn bà Sa-ra làm theo cách của bà, đưa A-ga, người tớ gái Ai Cập của bà đến với ông Áp-ra-ham để sinh đứa con thừa tự (16:1-2). Giải pháp của ông bà Áp-ram và Sa-rai là do lòng lo sợ của họ. Nhưng Ðức Chúa Trời muốn đứa con thừa tự của ông Áp-ram phải là đứa con của đức tin, chứ không phải của sự sợ hãi. Vì vậy, Ðức Chúa Trời dẫn ông Áp-ram ra ngoài và bảo: “Hãy nhìn lên bầu trời và nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi.” Rồi Ngài lại nói với ông: “Dòng dõi con cũng sẽ như thế” (15:5). Và Kinh Thánh nói: “Áp-ram tin Ðức Giê-hô-va” (15:6). Hãy đánh đổi những sự lo sợ của bạn bằng đức tin nơi Ðức Chúa Trời là Ðấng Thành Tín. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 17:20 “… nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có việc gì mà các ngươi chẳng làm được.”

Phần thưởng lớn. Chữ “cái thuẫn” hay “cái khiêng” trong tiếng Hê-bơ-rơ thường được dịch theo nghĩa bóng để nói về sự che chỡ, bảo vệ trong chiến trận. Những trận chiến trận trong đó Ðức Chúa Trời hứa bảo vệ ông Áp-ram không chỉ là chiến trận thông thường, mà còn là chiến trận thuộc linh, là chiến trận cam go nhất.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa về chiến trận này và chỉ dạy chúng ta cách để bảo vệ mình và chiến thắng trong Ê-phê-sô 6:12-13. Và Ðức Chúa Trời ban cái thuẫn là đức tin của chúng ta. “Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ” (Ê-phê-sô 6:16).

Ðể thắng trận chiến thuộc linh – làm những ước mơ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta thành hiện thực, chúng ta phải tin những gì chúng ta không nhìn thấy. “Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là người đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Ðức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập” (Hê-bơ-rơ 11:9-10). Người nhìn thấy phần thưởng là người nhìn thấy những điều người khác không thể thấy. Ông Áp-ra-ham là một trong số những người đó. Bạn có thấy phần thưởng rất lớn Chúa hứa cho bạn không?

Chúa đã ban cho bạn những ước mơ gì? Bạn có mong ước gia đình, bạn bè của mình đến với Chúa không? Ðừng bao giờ thôi mơ ước điều đó. Bạn có thấy Chúa đang giúp đỡ bạn thắng hơn những vấn đề của gia đình, vấn đề tài chính… Bạn có những ước mơ học hành cho mình hay cho con cái? Có ước mơ nào cho việc làm của bạn chưa thành hiện thực? Bạn có ước mơ được Chúa dùng trong một đường lối lớn hơn không? Hãy tin Lời của Ðức Chúa Trời hôm nay. “Ðừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con” (15:1). Và phần thưởng lớn vẫn dành cho bạn, người tin Lời Ðức Chúa Trời.

Lạy Chúa xin cho con tin Lời Ngài dành cho con, kiên trì trong đức tin từng bước theo Ngài, vì đó cũng là phần thưởng lớn cho con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top