Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013

2 Sa-mu-ên 20:4-10
Quan Tâm Đến Tư Lợi

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít sai ông A-ma-sa đi tập hợp quân đội Giu-đa với mục đích gì? Tại sao sau đó Vua tiếp tục sai ông A-bi-sai đi? Tại sao ông Giô-áp lại giết ông A-ma-sa? Khi nào một người vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi cho bản thân? Bạn cần sống thế nào để không bị tư lợi chi phối?

Tác giả xen vào giữa câu chuyện bằng cách kể chi tiết về cái chết của ông A-ma-sa bởi bàn tay sát nhân của ông Giô-áp. Vua Đa-vít thấy lực lượng của ông Sê-ba rất nguy hiểm nên ban lệnh cho ông A-ma-sa phải đi tập hợp quân đội Giu-đa về trình diện vua trong thời hạn ba ngày. Nhưng ông A-ma-sa đã không hoàn thành đúng hạn, có lẽ do người Giu-đa chưa tin tưởng ông tuyệt đối vì trước đây ông là tướng của Hoàng tử Áp-sa-lôm. Không thể chờ đợi lâu hơn, nên vua truyền lệnh cho ông A-bi-sai đem quân đi tiêu diệt ông Sê-ba vì vua thấy trước người nầy còn nguy hiểm hơn cả Hoàng tử Áp-sa-lôm nếu để cho hắn đủ thời gian củng cố lực lượng quân phản nghịch. Ông A-bi-sai tập hợp đội quân của ông Giô-áp và cả ông Giô-áp cũng đi theo ông A-bi-sai là em mình để đuổi theo nhóm người của ông Sê-ba. Khi họ đến gần tảng đá lớn của Ga-ba-ôn thì gặp ông A-ma-sa đang dẫn đội quân Giu-đa về trình diện vua Đa-vít. Do thù hận và ganh tị với ông A-ma-sa vì ông đã được Vua Đa-vít phong làm tổng binh thế cho ông, nên ông đã dùng mưu kế đánh lừa bằng cái hôn thân thiện rồi bất ngờ đâm chết ông A-ma-sa.

Dù ông Giô-áp vẫn giữ lòng trung thành với Vua Đa-vít, nhưng con người tàn bạo nầy nhiều lần phớt lờ mệnh lệnh của Vua. Trước đây, ông Giô-áp đã dùng thủ đoạn đánh lừa và giết ông Áp-ne để trả thù việc ông Áp-ne giết em của ông (2 Sa-mu-ên 3:27-29). Rồi sau đó ông giết Hoàng tử Áp-sa-lôm mặc dù lệnh vua truyền phải dung thứ cho chàng trai trẻ này (2 Sa-mu-ên 18:5, 14). Là người chỉ biết quan tâm đến tư lợi và tư thù nên giờ đây ông Giô-áp lại tiếp tục giết ông A-ma-sa bằng một thủ đoạn rất đê hèn, không xứng với tư cách của một vị tướng lãnh. Người chỉ quan tâm đến tư lợi sẽ luôn nghĩ đến lợi ích của chính mình, và sẵn sàng triệt hạ người khác bằng nhiều thủ đoạn để củng cố địa vị của mình.

Nhiều người ngày nay cũng phục sự Đức Chúa Trời theo cách giống như vậy. Họ làm tôi hai chủ, vừa phục vụ cho tư lợi của bản thân, vừa phục vụ Đức Chúa Trời. Vì đặt lợi ích của bản thân là ưu tiên nên họ thường bất kể lệnh truyền và lời khuyên dạy của Chúa. “Trung thành” chưa đủ, chúng ta phải phục vụ Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng và sốt sắng vâng theo tất cả mệnh lệnh Ngài truyền.

Làm thế nào để có thể sống vâng phục mệnh lệnh Chúa cách trọn vẹn?

Con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương con, chết thay cho con dù con chỉ là một tội nhân đáng chết. Xin cho con không chăm tư lợi nhưng biết sống yêu thương, hy sinh để đem lợi ích cho người khác.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top