Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2013

Công Vụ 26:13-19
Khải Tượng và đức Tin

“Tâu Vua Ạc-ríp-ba, vì thế, tôi không dám bất tuân khải tượng từ trời”(câu 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Trên đường đi để bức hại Ðạo Chúa, biến cố nào xảy đến với ông Sau-lơ? Khải tượng đó thay đổi hướng đi của đức tin và thái độ của ông thế nào? Khải tượng nào thay đổi thái độ sống của bạn?

Trên đường đi đến thành Ða-mách để bức hại người tin theo Chúa, ông Sau-lơ nhận được khải tượng từ trời. Chúa hiện ra và kêu gọi ông làm chứng nhân cho điều ông đã thấy. Ngài phán: “Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Ðức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ” (câu 17-18).

Trước mặt Vua Ạc-ríp-ba, ông làm chứng kinh nghiệm gặp Chúa và khải tượng Chúa kêu gọi. Ông nói: “Tâu Vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời” (câu 19 BTTHÐ). Chính khải tượng từ trời này đã thay đổi thái độ, con người của ông Sau-lơ. Chấp nhận khải tượng là ông chấp nhận hướng đi mới của đức tin, do đó thái độ, suy tư, nếp sống của ông hoàn toàn thay đổi, hay nói khác hơn là tầm nhìn đức tin, khải tượng của ông Sau-lơ tạo nên kết quả tốt qua biến cố này trong đời sống.

Chúng ta không thể thay đổi những hoàn cảnh nhưng thái độ của chúng ta có thể ngăn không cho những hoàn cảnh đó thay đổi mình. Nếu không có khải tượng, một công việc đơn giản nhất cũng là khó khăn, không thể làm được. Nhưng nếu có một cái nhìn xa, một thái độ lạc quan chúng ta có thể làm được một công tác khó khăn. Dù đó là việc học, việc làm, công việc Hội Thánh, thái độ của chúng ta giúp cái nhìn vượt qua những nan đề.

Ông Phao-lô có khải tượng Phúc Âm được rao giảng cho mọi dân tộc. Dù gặp muôn vàn khó khăn, kể cả sự chết, với đức tin nơi Chúa, ông sẵn sàng trả giá đến hơi thở cuối cùng để sống cho khải tượng ông nhận được từ Chúa. Khải tượng đã đưa những giáo sĩ đến truyền giáo ở Châu Phi, Châu Á. Khải tượng thúc đẩy chúng ta phục vụ Chúa với những công tác khác nhau trong Hội Thánh. Dù những đòi hỏi của Chúa đối với chúng ta, về mặt đức tin, nhìn như thể không làm được. Ngài bảo chúng ta phải yêu kẻ thù của mình. Ai trong chúng ta thật sự yêu kẻ thù như Chúa đòi hỏi? Ngài bảo chúng ta hãy làm cho người khác điều chúng ta muốn họ làm cho mình; hãy yêu thương người lân cận như mình; trước hết phải tìm kiếm Nước Trời; phải trở nên trọn vẹn như Cha chúng ta ở trên trời… Ai trong chúng ta làm được những mệnh lệnh này của Chúa? Những mục tiêu này tưởng như là không thể đạt được, thế nhưng, Chúa Giê-xu đã đề ra để thách thức khi chúng ta theo Ngài. Chúng ta có thể bắt đầu với một đức tin nhỏ bé nhất, nhưng cứ tiếp tục, thì chúng ta tiến tới những bước cao hơn nhờ ân sủng của Chúa. Với đức tin không nao sờn, mỗi ngày chúng ta bước mỗi bước cao hơn trong đời sống nên thánh, để giống Chúa hơn. Ðó chính là khải tượng Chúa đặt để trong lòng khi chúng ta trở nên con cái Ngài.

Khải tượng đời sống bạn là gì? Bạn thật sự sống với khải tượng đó thế nào?

Lạy Chúa, trong đức tin nơi Ngài xin giúp con không nao sờn để mỗi bước con gần Ngài và vươn cao hơn.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top