Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2013

Thi Thiên 60:1-12
Khi Mọi Nỗ Lực Ðều Thất Bại

“Nhờ Ðức Chúa Trời, chúng con sẽ đại thắng” (câu 12a BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào khiến ông Ða-vít thất bại? Ông Ða-vít nhận biết gì về Ðức Chúa Trời trong thất bại cũng như thành công của ông? Sau mọi nỗ lực đều thất bại, ông Ða-vít khám phá chân lý nào cho đời sống đắc thắng của ông? Bạn nghĩ gì về những thất bại trong đời sống mình? Qua Thi Thiên này, bạn rút ra bài học nào cho chính mình?

Thi Thiên này ra đời trong bối cảnh xung đột giữa Ít-ra-ên với các nước láng giềng, được lưu lại để khích lệ chúng ta những lúc thất bại. Câu 1-5 nêu lên vấn đề: Quân đội đã bại trận, nền tảng đất nước lung lay, có nguy cơ bị xâm lược, và dân Chúa phải “chịu cảnh gian nan” (câu 3). Tác giả Thi Thiên tuyên bố đây là việc Chúa làm! Ðó là điểm quan trọng. Ðức tin không chỉ khiêm nhường dâng những thành công lên Ðức Chúa Trời, mà còn nhận biết tay Chúa hành động trong những thất bại. Ðức Chúa Trời là Chúa của cả cuộc đời; nếu thành công là ơn phước của Ngài, thì thất bại cũng được Ngài cho phép, và câu hỏi của chúng ta là: “Chúa muốn phán dạy con điều gì trong hoàn cảnh này?”

Câu 6-9 cho biết câu trả lời của Ðức Chúa Trời (có lẽ thông qua một nhà tiên tri), và đó là một lời bảo đảm. Cụm từ then chốt là “thuộc về Ta” (câu 7). Con thuộc về Ta, và Ta yêu con. Có thể con chịu sửa phạt bằng sự thất bại, nhưng con không bị từ bỏ. Vả lại, cả thế gian này thuộc về Ta. Kẻ thù của con ở dưới sự điều khiển của Ta, và Ta sẽ ban cho con chiến thắng cuối cùng.

Câu 10-11 nêu lên bài học từ những điều này: Nhờ cậy nơi con người là vô ích. Câu 12 là lý do cho tiếng reo đắc thắng, như chân lý của đời sống: “NHỜ Ðức Chúa Trời, chúng con sẽ đại thắng.” Sứ đồ Phao-lô cũng rút ra bài học này khi nói đến kinh nghiệm sống còn tại A-si: “Ðiều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Ðức Chúa Trời, Ðấng khiến kẻ chết sống lại” (2 Cô-rinh-tô 1:9b BTTHÐ).

Chúng ta cần được nhắc nhở: Cả thế gian thuộc về Ðức Chúa Trời. Và Chúa kêu gọi chúng ta đối diện với những thất bại trong niềm tin: Chiến thắng sau cùng thuộc về Ngài. Nếu thất bại hoặc thất vọng trong gia đình, việc làm, hoặc việc học, hãy thưa với Chúa xem Ngài muốn phán dạy bạn điều gì. Hãy cảm tạ Chúa vì mọi điều đều ở dưới sự tể trị khôn ngoan và tốt lành của Ngài. Bạn thường phản ứng thế nào trước những thất bại trong cuộc sống? Sau khi học bài học này, bạn được Chúa nhắc nhở điều gì?

Cảm tạ Chúa, Ngài khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho con. Xin nhắc nhở con điều này khi con trải qua sự thất bại hay thất vọng.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top