Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2013

1 Giăng 4:7-12 Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương

“Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương? Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào? Những điều nào thường khiến chúng ta không thể yêu thương như Đức Chúa Trời đã yêu thương? Sứ đồ Giăng đã viết Đức Chúa Trời là sự sáng vì thế chúng ta phải bước đi trong sự sáng. Giờ đây ông dạy rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương nên chúng ta phải sống yêu thương. Đây là trọng tâm sứ điệp của Sứ đồ Giăng. Chỉ có những người bước đi trong sự sáng và sự yêu thương là người được sinh bởi Đức Chúa Trời (1 Giăng 2:29; 3:10). Bản chất của Đức Chúa Trời là yêu thương. Ngài yêu chúng ta bởi chính Ngài là tình yêu thương, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng được yêu thương. Phúc Âm của Đấng Cơ Đốc dạy rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngoài Cơ Đốc giáo, không có tôn giáo nào khác dạy về lẽ thật lớn lao nầy. Những người theo tôn giáo khác biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa quyền năng, là Linh thần tối cao. Nhưng họ không biết và không kinh nghiệm được Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Để biết về Đức Chúa Trời yêu thương, trước hết con người phải kinh nghiệm Ngài, đó là đến gần Ngài và gặp gỡ Ngài một cách cá nhân. Làm thế nào có thể đến gần và gặp gỡ Ngài? Chúng ta làm được điều nầy bằng cách đến với Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu thương chúng ta và chết trên cây gỗ vì chúng ta. Qua Chúa Giê-xu chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha. Sứ đồ Giăng nhắc chúng ta rằng “yêu thương lẫn nhau” phải là một trong những mục tiêu hàng đầu mà chúng ta theo đuổi (câu 7). Tình yêu thương là bằng chứng cho thấy chúng ta được tái sinh, biết Đức Chúa Trời và Ngài ở trong chúng ta (câu 7, 8, 12). Chúng ta không thể yêu người lân cận nếu mục tiêu của chúng ta là những điều thuộc về thế gian. Chúng ta không thể yêu thương người khác nếu chúng ta yêu mình và chú vào quyền lợi của bản thân hơn là người khác. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến trong thế gian để giúp chúng ta chiến thắng thế gian và chiến thắng khuynh hướng yêu mình hơn là yêu thương tha nhân (câu 9, 10). Tại sao Sứ đồ Giăng lại nói nhiều về tình yêu thương như vậy? Vì chúng ta chậm học hỏi và làm theo lời răn dạy của ông. Phúc Âm luôn nói về tình yêu thiên thượng và tình yêu thương đó đã làm thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào. Bức tranh thật sự mà Đức Chúa Trời muốn toàn thế gian nhìn thấy là bức tranh về Đức Chúa Trời yêu thương qua Chúa Giê-xu và qua những môn đệ của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời sống trong chúng ta, chúng ta sẽ không mệt mỏi để theo đuổi mục tiêu là sống yêu thương như chính Ngài đã yêu thương. Hãy tiếp tục suy nghĩ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Làm thế nào để người ta có thể thấy được sự hiện diện của Chúa trong bạn? Lạy Chúa, con yêu thương vì Ngài đã yêu thương con trước. Xin Ngài giúp con trải nghiệm tình yêu thương của Ngài cách mới mẻ ngay giờ nầy. Văn Phẩm Nguồn Sống http://www.vpns.org Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top