Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2013

Thi Thiên 89:1-4
Nền Tảng của Giao Ước

“Con sẽ hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít mở đầu Thi Thiên nầy với niềm vui ca tụng Chúa? Ông thấy bản tính nào của Đức Chúa Trời qua giao ước Ngài lập với ông? Những bản tính này của Chúa có tác động gì trên đời sống bạn?

Giao ước là cấu trúc cơ bản của Cựu Ước. Chúng ta thấy Cựu Ước lặp đi lặp lại sự tin quyết về những lời hứa đặc biệt của Đức Chúa Trời với con người. Những lời hứa này không chỉ quyết định đặc tính của tuyển dân mà còn mở ra tương lai cho nhân loại. Những lời hứa trọng tâm trong giao ước với ông Áp-ra-ham biệt riêng dòng dõi ông thông qua ông Y-sác và ông Gia-cốp. Kế tiếp là những lời hứa trong giao ước được lập với người Do Thái thông qua ông Môi-se. Sau đó là những lời hứa đặc biệt trong giao ước được lập với Vua Đa-vít. Đây là sự khẳng định rằng Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài với ông Áp-ra-ham thông qua một Đấng Cai Trị từ dòng dõi Vua Đa-vít, là Đấng Mết-si-a. Cho đến khi Đấng ấy ra đời, Vua Đa-vít sẽ luôn có một hậu duệ cai trị Ít-ra-ên, hoặc đủ tiêu chuẩn để kế vị. Đó là chủ đề của Thi Thiên nầy thể hiện qua câu 3 và 4.

Giao ước của Đức Chúa Trời với Vua Đa-vít dựa trên nền tảng sự nhân từ và thành tín của Ngài. Do đó, ông bắt đầu Thi Thiên bằng lời ca ngợi lòng nhân từ và đức thành tín của Chúa (câu 1-2). Một khía cạnh cơ bản trong bản tính của Đức Chúa Trời là lòng nhân từ của Chúa đối với dân Ngài (Xuất Ai Cập Ký 34:6). Chúa yêu thương, nhân từ với dân Ngài không phải vì họ đáng yêu hay có điều gì đặc biệt, mà vì đó là bản tính của Ngài. Lòng nhân từ của Chúa đối với tuyển dân không thay đổi, cho dù họ thường hay thay đổi và bất tuân với Ngài.

Đức Chúa Trời thành tín vì Ngài là Chân Thần. Không có sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Chúa. Đức Chúa Trời giữ và thực hiện những lời Ngài đã hứa với con dân Ngài, cho dù có lúc họ tưởng Chúa đã quên.

Không chỉ Vua Đa-vít, mà cả dân tộc Ít-ra-ên trong lịch sử thăng trầm của họ, và ngay cả chúng ta khi nhìn lại chính cuộc đời mình, đều thấy rõ lòng nhân từ và sự thành tín đời đời không dời đổi của Đức Chúa Trời. Đó là điều mỗi con dân Chúa đã trải nghiệm, vì vậy, họ được thúc giục để ca ngợi “lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi”“đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia” (câu 1).

Bạn kinh nghiệm đức nhân từ và thành tín của Chúa như thế nào trong đời sống mình? Hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn, và cam kết dùng cuộc đời mình để ca ngợi sự nhân từ và thành tín của Chúa.

Cảm tạ Chúa vì đức nhân từ và thành tín của Ngài trong đời sống con. Nhờ đó, con được sống động và ở trong ân lành của Chúa mỗi ngày. Xin dùng cuộc đời con để ca ngợi Chúa, Đấng nhân từ và thành tín đời đời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top