Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013

1 Giăng 3:1-10
Trở Nên Giống Đức Chúa Trời

“Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống (bản chất) của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra” (câu 9 BTTHĐ ).

Câu hỏi suy ngẫm: Khởi đầu phân đoạn nầy Sứ đồ Giăng nói đến sứ điệp quan trọng nào? Tại sao trở nên con cái Đức Chúa Trời là điều quan trọng? Những bản tính nào của Đức Chúa Trời được nhắc trong phân đoạn này mà con cái Ngài cần có để giống Ngài? Thế nào là sống thanh sạch và sống công chính? Bạn áp dụng những phẩm tính đó thế nào trong nếp sống hằng ngày?

Khởi đầu, Sứ đồ Giăng nói đến tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Đây là sứ điệp trọng tâm của Phúc Âm (câu 1). Chúng ta chỉ là tạo vật do Ngài làm ra, nhưng vì yêu thương, và do ân sủng Đức Chúa Trời cứu loài người, khiến chúng ta trở thành con trai, con gái của Ngài. Được làm con Đức Chúa Trời là đặc ân, là phước hạnh rất lớn và cao trọng, điều đó giúp giữ đôi chân của chúng ta bước đi trên lối ngay thẳng. Không thể tìm thấy sứ điệp như thế trong bất kỳ tôn giáo nào khác, ngoài Cơ Đốc giáo. Được làm con Đức Chúa Trời là niềm hy vọng Ngài ban cho thế giới và chỉ tìm thấy qua chính Chúa Giê-xu. Không có thần nào, đạo nào có thể ban cho con người niềm hy vọng chắc chắn về sự sống đời đời ngoài Phúc Âm của Đấng Cơ Đốc.

Một ngày kia, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đem chúng ta vào cõi vĩnh hằng, vì chúng ta là con cái Ngài. Khi tin những điều mà Lời Đức Chúa Trời dạy, sự sống của chúng ta hòa hợp với những gì lẽ thật nói đến. Chúng ta tin rằng mình thuộc về Chúa Giê-xu và sẽ gặp Ngài, vì thế trong niềm hy vọng đó, chúng ta sẵn sàng “giữ mình thanh sạch vì Ngài là thanh sạch” (câu 1-3). Trong khi chờ đợi, chúng ta tránh xa tội lỗi, chân thành yêu thương người lân cận và làm những điều công chính mà luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi (câu 9-10). Đây mới là thực sự sống đạo và là phương cách hữu hiệu để chứng minh chúng ta là con cái thật của Đức Chúa Trời. Nếu tiếp tục sống trong tội lỗi, làm những điều xằng bậy, chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng thuộc về ma quỷ. Chúa Giê-xu sẽ hủy diệt ma quỷ và những kẻ thuộc về chúng (câu 8).

Khi sinh bởi Đức Chúa Trời, “hạt giống” của Đức Chúa Trời, tức bản chất của Ngài, ở trong chúng ta (câu 9). Những người thuộc về Chúa Giê-xu có tình yêu thương, năng quyền và những phẩm chất thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế, Cơ Đốc nhân không thể sống trái ngược với bản tính của Ngài. Trở thành Cơ Đốc nhân là được sinh lại do Chúa Thánh Linh và có một bản chất thuộc linh mới giống Đức Chúa Trời.

Những bằng chứng nào cho thấy bạn thật sự thuộc về Chúa Giê-xu?

Xin Chúa giúp con tránh xa tội lỗi, sống thanh sạch, công chính, yêu thương người lân cận theo Lời Ngài dạy. Nguyện cách ăn nết ở của con đẹp ý Ngài và luôn hòa hợp với bản chất của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top