Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2013

Thi Thiên 87:1-7
Si-ôn cho Mọi Người

“Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: ‘Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó’; chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói về “Si-ôn” tác giả muốn nói gì? Đối tượng nào được làm công dân của Si-ôn? Qua điều này, bạn học được gì về Đức Chúa Trời? Bạn đang sống như thế nào với tư cách là một công dân của Si-ôn?

Giê-ru-sa-lem ngày nay sống trong sự tranh chấp giữa ba tôn giáo chính: Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, và Hồi giáo. Cả ba đều cho đây là nơi thánh của mình. Những người theo truyền thống Tin Lành phần lớn không đồng ý với quan niệm về nơi thánh đó. Đức Chúa Trời có thể gọi một nơi bình thường nhất trong hoang mạc – nơi bụi gai là đất thánh. Bất cứ một nơi linh thiêng nào cũng có thể trở thành nơi xung đột của con người; nhưng nếu nơi ấy có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì đó là một nơi thánh, nơi thờ phượng.

Vậy có điều gì đặc biệt về Giê-ru-sa-lem mà tác giả Thi Thiên nầy ca ngợi? Đó không phải là chiến thắng tôn giáo của một bộ tộc Ít-ra-ên, mà là nơi dành cho mọi người. Câu 5 và 6 cho thấy rằng chính Đức Chúa Trời giữ các “giấy khai sinh”, và Ngài khai sinh cho cả những kẻ thù trong quá khứ của dân Ngài. Tất cả những cái tên được đề cập trong câu 4 – Ra-háp (tên riêng của Ai Cập), Ba-by-lôn, Phi-li-tin, Ty-rơ (một thành thuộc xứ Phê-ni-xi, theo văn hóa Ca-na-an), và Ê-thi-ô-pi (vùng đất phía nam Ai Cập) – đều là Dân Ngoại, được biết đến như kẻ thù của Ít-ra-ên vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử. Nhưng Thi Thiên nầy không xác định họ là kẻ chiến bại hay nô lệ; mà tại đây, họ là công dân của Si-ôn – thành của Đức Chúa Trời (câu 4-6).

“Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn” (câu 5) để mọi người “sinh ra tại đó.” Thành đời đời của Đức Chúa Trời dành cho mọi đối tượng, không phân biệt chủng tộc. “Nguồn phước hạnh” (câu 7) trong thành Ngài tuôn đổ đến mọi người. Dù là tuyển dân hay dân ngoại, trước mặt Chúa, mọi người đều là tội nhân, đều được nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời không thiên vị và không kể đến quá khứ của chúng ta trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Mọi người đều có thể là công dân nước Trời khi họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Và mọi người đều có thể vui mừng trong phước hạnh đời đời của nước Ngài.

Hiện tại, các cổng Si-ôn vẫn rộng mở, nhưng còn nhiều người trên thế giới – cả Ít-ra-ên và các dân tộc khác – chưa trở thành công dân của thành Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta, những người đã có quyền công dân cao quý nầy cần phải làm gì để đem sứ điệp của Thi Thiên 87 đến với họ?

Cảm tạ Chúa đã cho con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài, được làm công dân vương quốc trên trời. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với ơn Ngài, và đem sứ điệp Phúc Âm của Chúa đến với nhiều tội nhân quanh con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top