Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/10/2013

Thi Thiên 82:1-8 Phiên Tòa Xử “Các Thần”

“Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian, vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: “Các thần” chỉ về ai? Vì sao Đức Chúa Trời phán xét “các thần”? Sự phán xét của Ngài sẽ như thế nào? Bạn thường có phản ứng gì trước những bất công trong xã hội? Thi Thiên nầy có điều gì khích lệ bạn? Có nhiều quan điểm về “các thần” được nói đến trong Thi Thiên nầy. Phải chăng đó là các thần của những nước được đề cập trong câu 8 (xem Ê-phê-sô 6:12)? Hay đó là các thẩm phán tại Ít-ra-ên? Những người nầy đôi khi được gọi là “các thần” để nhấn mạnh rằng Luật Pháp mà họ đang thi hành có thẩm quyền của Đức Chúa Trời? Hay đó là các thiên sứ? Tất cả những cách giải thích nầy thể hiện các ý nghĩa khác nhau của từ “các thần” trong Cựu Ước. Thi Thiên 96:5 nói rằng tất cả các thần đều không tồn tại, đó chỉ là hình tượng. Sứ đồ Phao-lô cũng có cùng quan điểm nầy: “Thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu” (1 Cô-rinh-tô 8:4). Vậy tại sao cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều có cuộc luận chiến chống lại sự thờ lạy hình tượng? Vì đó là bình phong cho hoạt động của ma quỷ, “thần của đời nầy” (2 Cô-rinh-tô 4:4), thúc đẩy sự vô tín và bất công. Thi Thiên nầy cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về thế giới thuộc linh vô hình trong thế giới vật chất của chúng ta. Cuối cùng, mọi “thế lực” phải quy phục uy quyền của Đức Chúa Trời. Cảnh phiên tòa cho chúng ta thấy trước về sự phán xét sau cùng. Tại đó, “các thần” và các “thế lực của thế gian” bị buộc tội không bênh vực người yếu đuối, không xét xử công minh cho người thiếu thốn và người khốn cùng (câu 2-4). Thế giới chúng ta đang sống chứa đựng vô số những bất công: Người mạnh hiếp đáp người yếu, người giàu bóc lột người nghèo, người có quyền trấn áp người cô thế, v.v… Chúng ta chứng kiến những điều nầy nhan nhản ngoài xã hội. Người ta nhìn thấy, than trách, rồi buông xuôi trong bất lực. Nhưng những người có Chúa không tuyệt vọng trước những thực trạng đau xót trong xã hội, mà hy vọng và trông chờ phiên tòa của Thẩm Phán tối cao. Tại đó, sự công bằng tuyệt đối sẽ được thực thi, người gian ác cũng như người ngay thẳng sẽ được xét xử theo Luật Pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Hiện tại, điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian, vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài” (câu 8). Hãy xin Chúa giúp bạn bày tỏ sự công bằng, chính trực trong cộng đồng mình đang sống. Và hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong câu 8. Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn thấy những người thiếu thốn, khốn cùng, những người yếu đuối và bị đàn áp tại nơi con ở. Xin cho con có năng lực để giúp phần vào việc làm cho xã hội trong sáng hơn. Văn Phẩm Nguồn Sống http://www.vpns.org Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top