Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2013

NuiSong
Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2013

Thi Thiên 85:1-13
Bản Tính Bất Biến của Đức Chúa Trời

“Thương xót và chân thật đã gặp nhau; công chính và bình an đã hôn nhau” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Lời cầu xin nầy dựa trên nền tảng nào? Bạn học được gì qua lời cầu nguyện nầy? Bạn sẽ thay đổi điều gì trong cách cầu nguyện của mình?

Thi Thiên 85 là lời cầu nguyện của một cộng đồng xin được Chúa tha tội, và một lần nữa bày tỏ “lòng nhân từ của Ngài” (câu 7) mà ban cho họ “sự cứu rỗi.”

Thi Thiên nầy bắt đầu bằng cách nhắc lại Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ như thế nào và bỏ qua cơn giận của Ngài trước tội lỗi của người Ít-ra-ên, rút lại sự trừng phạt trên họ, đem họ trở về quê hương, thoát khỏi cảnh lưu đày (câu 1-3).

Nhưng giờ đây, họ lại làm điều “ngu dại” (câu 8). Có lẽ họ đã phạm tội bỏ đạo, trở lại thờ lạy hình tượng, không trung tín với Chúa. Họ lại khơi dậy cơn giận của Đức Chúa Trời thánh khiết, và chịu sự trừng phạt của Ngài. Câu 12 cho thấy có thể Đức Chúa Trời đã khiến đất đai của họ không sinh hoa lợi.

Bị trừng phạt, dân Chúa nhận ra tội lỗi của mình, cầu xin Chúa tha thứ và phục hồi. Một lần nữa họ xin Chúa bày tỏ lòng thương xót, chân thật, công chính và bình an của Ngài (câu 10). Bốn thuộc tính nầy của Đức Chúa Trời là nền tảng cho đức tin Cơ Đốc. Lòng thương xót và sự chân thật của Đức Chúa Trời luôn đi cùng nhau. Đức Chúa Trời công chính, nên Ngài luôn giữ lời hứa; do đó đem lại sự bình an.

Dựa trên các thuộc tính của Đức Chúa Trời và những điều Ngài đã làm ứng với các thuộc tính ấy, lời cầu nguyện nầy xin Chúa một lần nữa bày tỏ chính mình Ngài, cụ thể là hành động theo bản tính của Ngài như Chúa đã làm trong quá khứ – dừng cơn giận của Ngài và ban cho họ sự cứu rỗi (câu 4-7). Bản tính của Chúa là thương xót, chân thật, công chính và bình an; bốn điều nầy không thể tách rời hay thiếu hụt. Do đó, các câu cuối cho thấy những người dâng lên Chúa lời cầu xin nầy tin rằng họ sẽ được đáp lời theo chính bản tính của Ngài.

Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa là chỉ cần dựa vào bản tính bất biến của Đức Chúa Trời, con dân Chúa cứ phạm tội rồi xin Ngài tha thứ. Câu 8 và 9 bày tỏ sự ăn năn thật của cộng đồng tuyển dân, và cam kết sống kính sợ và tôn vinh Chúa.

Hãy dâng lên Chúa những vấn đề mà bạn, gia đình hay Hội Thánh bạn đang đối diện. Hãy cầu xin Chúa theo bản tính của Ngài mà bạn đã trải nghiệm trong quá khứ.

Lạy Chúa, xin tiếp tục cho con trải nghiệm và sống trong sự thương xót, chân thật, công chính và bình an của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top