Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2013

Jesus-Apostles
Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2013

Lu-ca 20:41-44
Đấng Christ – Con Đức Chúa Trời

“Vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được?” (câu 44).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê câu hỏi trong câu 41? Chúa Giê-xu muốn dạy họ điều gì khi Ngài đọc Thi Thiên 110:1? Theo bạn, Chúa Giê-xu là ai? Nếp sống của bạn thể hiện niềm tin nầy thế nào?

Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đã đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa với Chúa Giê-xu (câu 20-39) với mục đích bắt bẻ Ngài, tìm cách nộp Ngài cho chính quyền, nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời một cách thích đáng, vì thế họ không dám hỏi Ngài thêm nữa (câu 40). Bấy giờ, Chúa hỏi ngược lại, với mục đích giúp họ đặt niềm tin vào Đấng Mết-si-a đúng đắn hơn.

Người Giu-đa tin rằng Đấng Mết-si-a sẽ ra đời từ dòng Vua Đa-vít căn cứ trên những lời tiên tri Ê-sai 11:1; Giê-rê-mi 23:5. Vì thế, khi chứng kiến thẩm quyền và quyền năng của Chúa Giê-xu, họ gọi Ngài là con Vua Đa-vít (Mác 10:47-48; Ma-thi-ơ 21:9). Do đang sống dưới ách nô lệ của La Mã, nên họ khao khát và mong chờ một Đấng giải phóng đất nước. Từ đó, họ tin rằng Đấng Mết-si-a sẽ đến như một vị vua giống như Vua Đa-vít. Vị vua nầy sẽ cai trị vương quốc trên đất như vương quốc Vua Đa-vít đã thiết lập trước kia.

Để điều chỉnh quan niệm sai lầm của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, Chúa Giê-xu đọc cho họ nghe Thi Thiên 110:1, là Thi Thiên mà người Do Thái tin rằng nói về Đấng Mết-si-a: “Chúa phán với Chúa của con rằng: ‘Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con.’” Rồi Chúa đưa ra một câu hỏi, họ không thể trả lời được: Chính Vua Đa-vít gọi Đấng Mết-si-a là Chúa thì làm sao Ngài lại là con Vua Đa-vít được? Qua câu hỏi nầy, Chúa muốn dạy rằng Đấng Mết-si-a vừa là Con Người vừa là Con Đức Chúa Trời. Là “Con Người,” Đấng Mết-si-a là con Vua Đa-vít; nhưng là “Con Đức Chúa Trời,” Đấng Mết-si-a là Chúa của Vua Đa-vít. Là Chúa, thì Đấng Mết-si-a không đến để lập vương quốc ở thế gian, nhưng để thiết lập vương quốc thuộc linh không bao giờ suy tàn (Đa-ni-ên 7:13-14), là Chúa thì mọi người phải thuận phục Ngài.

Chính vì tin Đấng Mết-si-a một cách sai lạc và hạn hẹp như vậy, nên họ không tin Chúa Giê-xu, một người nghèo nàn không có “chỗ gối đầu,” là Con Đức Chúa Trời. Vì thế, họ vẫn tiếp tục bước đi trong sự lầm lạc và cuối cùng đi đến chỗ giết Chúa. Ngày nay, chúng ta được học hỏi và biết rõ Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a, là Đức Chúa Trời làm người. Trong niềm tin nầy chúng ta có thật tin ‘để cứu người nên Chúa phải làm người’ và là Chúa nên chúng ta thuận phục, tôn thờ Ngài? Chúng ta có sống đúng với niềm tin của mình không, hay vẫn là tín hữu Tin Lành mà chính mình làm chủ mình, mọi quyết định trong đời sống dường như Chúa không liên hệ gì? Tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời thì cuộc sống phải luôn đặt Chúa làm chủ, vâng phục Chúa và luôn tôn cao Danh Ngài qua lời nói, suy nghĩ, hành động.

Có điều nào trong cuộc sống bạn chưa đặt Chúa làm chủ? Qua bài học nầy, bạn điều chỉnh lại như thế nào?

Cảm ơn Chúa đã từ trời xuống trần làm người, hy sinh trên cây thập tự để cứu chuộc con. Xin cho con luôn tôn cao Chúa trong đời sống mình.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top