Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2013

Disciples
Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2013

Tít 3:1-15
Ân Sủng của Đức Chúa Trời

“Nhưng khi lòng nhân từ và yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế chúng ta đã bày tỏ, Ngài cứu chúng ta… bởi lòng thương xót của Ngài, Ngài cứu chúng ta qua việc thanh tẩy của tái sinh và đổi mới của Chúa Thánh Linh” (câu 4-5 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta phải tuân phục bậc cầm quyền và tôn trọng luật pháp? Ba Ngôi Đức Chúa Trời dự phần trong sự cứu chuộc và tái tạo chúng ta như thế nào? Phẩm hạnh của người tin cậy Đức Chúa Trời phải như thế nào? Trong tuần qua bạn có những việc lành nào?

Trong phần kết của bức thư gửi cho Mục sư Tít, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục truyền cho ông một số huấn lệnh đặt nền tảng trên Phúc Âm. Để có thể làm theo những huấn lệnh nầy, chúng ta cần có ước muốn, và quan trọng hơn là cần đến năng lực từ Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:13).

Huấn lệnh đầu tiên là phải vâng phục các bậc cầm quyền. Đang khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại và sống đời đời trong cõi vĩnh hằng dưới sự tể trị của Ngài, chúng ta phải sống dưới sự cai trị của các bậc cầm quyền trên đất. Nhiệm vụ của chúng ta là tuân phục bậc cầm quyền và tôn trọng hệ thống luật pháp. Người chưa tin Chúa Giê-xu sẽ có ấn tượng tốt khi chúng ta là những công dân tôn trọng luật pháp. Tuy nhiên, nếu có những điều luật trái ngược với niềm tin của chúng ta, thì chúng ta nhất định phải khước từ.

Các câu 3-7 nói đến ân sủng của Đức Chúa Trời, đây là động cơ thôi thúc chúng ta sống cuộc đời ngay lành chân thật. Những câu nầy đề cập đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời dự phần vào chương trình cứu chuộc và bày tỏ ân sủng cho loài người. Do công việc cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự tha thứ của Đức Chúa Cha và sự giáng lâm của Chúa Thánh Linh, tội lỗi của chúng ta được thanh tẩy và đời sống chúng ta tiếp tục được đổi mới. Ân sủng của Đức Chúa Trời không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà còn thay đổi cuộc đời chúng ta một cách đáng ngạc nhiên khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Chỉ có những người biết thế nào là sự hư mất, tuyệt vọng và trải nghiệm được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, mới có thể hiểu được ân sủng lạ lùng của Đức Chúa Trời là như thế nào. Khi chúng ta mất mọi hy vọng có thể tự cứu mình, Đức Chúa Trời sẽ đưa tay ra cứu vớt chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô truyền cho Mục sư Tít khẳng định với Cơ Đốc nhân trên đảo Cơ-rết, và cũng nhắn nhủ với chúng ta rằng hết thảy những người tin Đức Chúa Trời phải chăm chỉ làm các việc lành (câu 8). Niềm tin phải được bày tỏ qua phẩm hạnh của người tin. Đạo lành phải thể hiện qua các việc lành. Niềm tin và việc lành phát xuất từ sự vâng phục và yêu kính Đức Chúa Trời sẽ đem lại vô số lợi ích cho người tin Chúa cũng như những người chưa tin mà Hội Thánh đang làm chứng.

Đức tin và phẩm hạnh của bạn hiện giờ ra sao? Có ảnh hưởng như thế nào đối với người chưa tin Chúa?

Lạy Chúa, xin tiếp tục thay đổi con, giúp con yêu thích làm mọi việc lành và khẳng định niềm tin của con nơi Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top