Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2013

1 Giăng 2:18-29
Sinh Bởi Đức Chúa Trời

“Nếu các con biết Ngài là công chính, thì các con biết ai làm điều công chính là sinh ra bởi Ngài” (câu 29 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: “Giờ cuối cùng” Sứ đồ Giăng viết trong câu 18 có liên quan đến chúng ta không? Sứ đồ Giăng vạch trần điều giả dối nào? Điều giả dối ấy còn trong xã hội chúng ta ngày nay không? Vì sao “sinh bởi Đức Chúa Trời” là điều vô cùng quan trọng? Làm sao biết chắc rằng bạn đã được sinh bởi Đức Chúa Trời?

Lịch sử của thế giới có thể được chia thành hai thời kỳ: Thời kỳ thứ nhất gồm các sự kiện lịch sử xảy ra trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, và thời kỳ thứ hai kể từ ngày Chúa Giê-xu giáng sinh cho đến ngày hôm nay. “Giờ cuối cùng” ở đây là thời kỳ bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu đến trong thế gian nầy và sẽ kết thúc khi Ngài trở lại thế gian trong sự vinh hiển để thiết lập thời đại mới vĩnh cửu.

Trước khi Chúa Giê-xu trở lại sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện để cám dỗ nhiều người theo họ. Sứ đồ Giăng cảnh báo là những tiên tri giả nầy sẽ từ trong Hội Thánh mà ra, nhưng không thuộc về Hội Thánh. Những tiên tri giả nầy cũng giống như các Cơ Đốc nhân khác, nhưng họ không hề có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu nên chống đối Chúa Giê-xu Cơ Đốc kịch liệt.

Khi viết thư nầy, Sứ đồ Giăng muốn người đọc nhận biết sự giả dối khủng khiếp. Họ rao rằng Chúa Giê-xu không phải là Đấng Cơ Đốc. Những người rao ra sự giả dối nầy cho rằng Ngài không phải là Chúa Cứu Thế, cũng chẳng phải là Con Đức Chúa Trời, vì họ không nhận biết rằng từ chối Chúa Giê-xu là từ chối Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 11:27; Giăng 14:9-10), ai nhận biết Con cũng sẽ nhận biết Cha (Giăng 12:44-45). Chỉ khi biết Đấng Cơ Đốc, chúng ta mới biết Đức Chúa Trời (Giăng 1:18). Ngoài Chúa Giê-xu, chúng ta không thể đến với Đức Chúa Trời. Có nhiều con đường dường như hướng đến thiên đàng, nhưng chỉ một con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Con đường đó chính là Chúa Giê-xu. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có Danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).

Sứ đồ Giăng viết phân đoạn nầy để nhắc chúng ta nhớ rằng dù sống trong thế giới đầy dối trá, dù sự dối trá mà chúng ta đương đầu ra từ Hội Thánh, thì chúng ta là người được xức dầu từ Đấng Thánh nên có sự hiểu biết và hiểu biết chân lý (câu 18-21), vì vậy chúng ta phải giữ lấy điều nghe từ ban đầu (câu 24), và vì chúng ta ở trong Chúa (câu 27) nên cuối cùng ông nói đến “sự sinh lại” (câu 29). Được sinh bởi Đức Chúa Trời là được đổi mới về mặt thuộc linh bởi Chúa Thánh Linh. Được sinh bởi Đức Chúa Trời có nghĩa là không còn sống cuộc sống cũ tội lỗi gian ác nữa, nhưng sống đời sống mới ngay lành, công chính. Người được sinh bởi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan thiên thượng, không còn cậy vào sự khôn ngoan của con người. Cơ Đốc nhân là con cái của sự sáng, có Chúa Thánh Linh dạy dỗ, chỉ cho họ những điều mới mẻ, mầu nhiệm mà ngay cả những người uyên bác trong thế gian không thể nào nắm bắt được.

Dù có những người dối trá ra từ Hội Thánh, thì có làm lung lạc đức tin của bạn khi bạn thật sự sinh bởi Đức Chúa Trời không? Sinh bởi Đức Chúa Trời giúp gì cho bạn trong những ngày trên đất nầy?

Lạy Chúa, xin giữ con khỏi sự lừa dối và nếp sống lầm lạc, và xin Chúa giữ con trong Ngài luôn luôn.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top