Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2013

1 Giăng 2:1-11
Bước Đi Như Chúa Giê-xu

“Ai nói mình ở trong Ngài, thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi” (câu 6, NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nêu ra những tương phản nào? Bước đi trong sự yêu thương và bước đi trong sự sáng có liên quan gì với nhau? Vì sao? Bạn quyết tâm thực hành điều gì sau khi suy ngẫm phân đoạn nầy?

Sứ đồ Giăng đã viết rằng nếu chúng ta xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và làm sạch mọi tội chúng ta. Nhưng một số người nghĩ rằng phạm tội không phải là điều gì lớn lao, bởi mọi người đều phạm tội, nếu chúng ta phạm tội, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng Sứ đồ Giăng không muốn người đọc thư nầy có ý nghĩ sai lầm như thế. Ông viết cho họ không phải để họ phạm tội, nhưng để giữ họ khỏi sa vào tội lỗi. Tiếp theo đó, ông viết rằng Chúa Giê-xu không những là của lễ chuộc tội cho chúng ta, mà là của lễ chuộc tội cho toàn thế gian. Mọi người trên thế gian đáng nhận sự chết là án phạt của tội lỗi mà họ đã phạm. Chúng ta phải rao truyền lẽ thật nầy mọi nơi. Nhưng cùng với lẽ thật nầy, chúng ta phải dạy một lẽ thật khác, đó là có một Chúa Cứu Thế, là Chúa Giê-xu có quyền cứu loài người ra khỏi sự chết.

Tiếp theo, Sứ đồ Giăng đặt vấn đề: Làm thế nào chúng ta biết chắc mình biết Chúa Giê-xu và có sự thông công thật với Ngài. Ông nói rằng chúng ta thật biết Ngài nếu chúng ta sống giống Ngài và gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (câu 3-6). Chúng ta giữ các điều răn không phải để được sự cứu rỗi nhưng để có được đời sống sung mãn. Qua các điều răn, chúng ta nhận biết cách yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận chúng ta. Sứ đồ Giăng muốn chúng ta hiểu và thực hành điều đơn giản nầy, đó là yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận phải luôn đi đôi với nhau.

Tóm lại, phân đoạn nầy nói lên sự tương phản giữa sự sáng và tối tăm, tình yêu thương và ghen ghét, Đức Chúa Trời và thế gian. Những điều tương phản như thế không thể cùng tồn tại. Tất cả những ai bước đi trong Điều Răn của Đức Chúa Trời sẽ bước đi trong sự yêu thương. Ai bước đi trong sự yêu thương sẽ bước đi trong sự sáng. Hay nói cách khác, sống trong tình yêu thương là sống trong sự sáng. Phúc Âm và Chúa Thánh Linh soi sáng tâm trí của người theo Chúa Giê-xu và làm cho lòng họ ấm áp bằng cách đổ đầy tình yêu thương vào.

Khi sống theo các Điều Răn của Đức Chúa Trời, đời sống của bạn đổi khác thế nào? Hãy suy nghĩ về Mười Điều Răn và thế nào bạn có thể thực hành chúng một cách trọn vẹn nhất.

Tạ ơn Cha đã dạy con cách yêu thương trong Chúa Giê-xu và trong Luật Pháp của Ngài. Xin giúp con tiếp tục bước đi trong sự yêu thương như Chúa Giê-xu đã bước đi.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top