Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 8/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/04/2013

BienBac

Sống Với Thánh Kinh: 8/04/2013

Giê-rê-mi 17:5-8
Hai Sự Lựa Chọn

 “Phước cho người tin cậy Chúa, có Chúa làm nguồn tin cậy mình” (câu 7 BDM-2002).

Câu hỏi suy ngẫm: Người tin cậy vào loài người được ví sánh với vật gì? Tại sao? Người tin cậy Đức Chúa Trời có gì khác biệt? Chúa nhận định về tình trạng của họ ra sao? Làm sao để bạn được gọi là người có phước.

Phân đoạn Kinh Thánh nầy nói đến hai thành phần khác nhau, hai hướng lựa chọn cho sự tin cậy khác nhau dẫn đến hai kết quả khác biệt.

Thành phần thứ nhất là người đã biết Chúa, nhưng “trở lòng lìa bỏ Chúa” (câu 5). Lìa bỏ Chúa – người ấy đã biết Chúa, đã cầu nguyện tin Chúa, đã đi nhà thờ trong một khoảng thời gian, nhưng giờ đây lìa bỏ Đức Chúa Trời của mình. Lý do người nầy lìa bỏ Chúa vì tâm trí tăm tối khiến họ chọn tin cậy loài người là loài thọ tạo thay vì tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Phải chăng tin cậy loài người mình thấy được dễ hơn là tin cậy Chúa mình không thấy? Tâm trí tăm tối xui giục người ta chọn lựa những điều dại dột. Thế gian bị điều khiển dưới quyền lực tăm tối, đưa ra những điều thấy được, cầm nắm được, thụ hưởng được, nhưng là những điều rất tạm bợ, ngắn ngủi; cũng như loài thạch thảo sống trên sỏi đá trong hoang mạc, không có nguồn nước đẫm tưới, không kết quả được, không đem ích lợi cho ai, mau tàn úa khi gặp hạn hán. Tâm trí tăm tối làm hạng người nầy không hề nhận thấy phúc lành đến từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúa chúng ta là Đấng ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta” (Ê-phê-sô 1:3), nhưng thật tiếc, những người sống với tâm trí tối tăm không hưởng được ân sủng sắm sẵn đó.

Thành phần thứ hai là người hiểu được giá trị của niềm tin mình và đặt “Chúa làm nguồn tin cậy mình” (câu 7). Tâm trí khôn sáng giúp họ hiểu được Đấng mình đang tin là ai, và mối tương quan với Đấng đó dẫn cuộc sống mình đi về đâu. Đức Chúa Trời không bao giờ để người tin Ngài phải bị hổ thẹn. Sự sống của Ngài tuôn chảy từ bên trong cuộc đời họ không những chỉ làm cho “đâm rễ,” nhưng ngay cả “gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, không ngừng ra trái” (câu 8). Kinh Thánh thuật thể nào ông Áp-ra-ham tin cậy Đức Chúa Trời và Chúa ban phước cho người tin cậy Ngài. Ông Y-sác cũng theo gương cha mình tin cậy Đức Chúa Trời, không xuống Ai Cập lánh nạn đói mà ở lại tại Ghê-ra như điều Chúa phán dặn (Sáng Thế Ký 26:2-6), nên giữa cơn nắng hạn, Chúa vẫn có quyền làm cho mùa màng của ông gặt hái trăm lần hơn, của cải gia tăng đến mức cực thịnh (Sáng Thế Ký 26:12-13). Đức Chúa Trời gọi những người có tâm trí khôn ngoan, chọn tin cậy Ngài là người có phước.

Hiểu về Đức Chúa Trời và tin cậy vào Đức Chúa Trời là hai chuyện khác nhau. Mỗi người có quyền lựa chọn đối tượng đặt lòng tin cậy, cần nhớ tùy theo sự lựa chọn của mình mà dẫn đến kết quả khác nhau. Kết quả vững bền hay tạm bợ là do quyết định đặt lòng tin cậy của từng người.

Cuộc sống bạn đang sung mãn hay khô hạn? Lý do nào đưa đến cuộc sống đó? Cách nào bạn khích lệ người khác tìm đến Đấng mình đang tin cậy để họ cùng nhận được phước?

Xin Chúa giúp con không chỉ hiểu về Ngài nhưng hết lòng tin cậy Ngài. Xin giúp con nhận biết giá trị quý báu khi con tin cậy Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top