Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 7/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/04/2013

LaXanh_05

Sống Với Thánh Kinh: 7/04/2013

Thi Thiên 68:1-23
Kẻ Thù của Chúa

 “Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con” (câu 19 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Thi Thiên nầy, kẻ thù của Chúa là ai/ là gì? Vì sao tác giả gọi đó là kẻ thù của Chúa? Ông tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với kẻ thù? Điều đó cho thấy ông nhận biết gì về Chúa? Kẻ thù hiện nay trong đời sống bạn là gì? Bạn sẽ làm gì trước kẻ thù nầy?

Thi Thiên nầy bắt đầu bằng lời kêu cầu Đức Chúa Trời hành động trước kẻ thù của Ngài. Tác giả nhận biết vấn đề mình đang đối diện không phải chỉ chống lại mình mà còn chống lại chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông gọi đó là “kẻ thù Ngài” (câu 1a), và phó thác cho Chúa để Ngài giải quyết. Tác giả nhận diện kẻ thù của Đức Chúa Trời là “kẻ ghét Ngài” (câu 1b), “kẻ ác” (câu 2b), và “kẻ cứ miệt mài trong tội ác” (câu 21b). Đó là những người từ chối giao ước của Đức Chúa Trời, không tôn kính và thờ phượng Ngài, không bước đi trong con đường công chính. Chúng ta cần hiểu rõ, kẻ thù của Chúa không phải là những con người làm điều ác, mà chính là điều ác thể hiện qua những con người đó, chẳng hạn như sự tham lam, bất công, cuồng tín, và kẻ thù sau cùng của Chúa là sự chết.

Trong câu 21 đến 23, tác giả tuyên bố Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt kẻ thù Ngài và bảo vệ dân Ngài khỏi chúng. Sự tin quyết nầy được đúc kết từ kinh nghiệm sự hiện diện, chăm sóc, và giải cứu của Đức Chúa Trời trên Ít-ra-ên qua sự kiện xuất Ai Cập (câu 5-20). Đó là lý do họ vui mừng, hát xướng (câu 3, 4), và chúc tụng Đức Chúa Trời, “Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng” của họ và “Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi” họ (câu 19).

Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu cho thấy rõ kẻ thù của Ngài là tội lỗi chứ không phải tội nhân. Qua sự nhập thế, chết, và phục sinh của Đấng Cơ Đốc, tội lỗi và sự chết đã bị tiêu diệt như điều tác giả Thi Thiên nầy tin quyết. Những ai tiếp nhận giao ước của Đức Chúa Trời qua máu của Con Ngài đều có cớ để vui mừng, hát xướng và chúc tụng Ngài, Đấng hằng ngày hiện diện trong đời sống họ, chăm nom mọi nhu cầu, mang lấy mọi gánh nặng, và giải cứu họ khỏi mọi kẻ thù (điều ác và sự chết đời đời).

Bạn cảm nhận sự hiện diện và chăm sóc của Chúa trong đời sống mình như thế nào? Có “kẻ thù” nào bạn cần Chúa tiêu diệt, hãy trình dâng lên Chúa và xin Ngài giúp bạn thoát khỏi nó.

“Đáng chúc tụng Chúa, là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng” của con và bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Xin giúp con cứ ở trong sự hiện diện của Chúa và bước đi trong đường lối công chính của Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top