Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 6/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/04/2013

LuaXanh

Sống Với Thánh Kinh: 6/04/2013

Sô-phô-ni 3:14-20
Kết Thúc trong Vui Mừng, Phước Hạnh

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi; Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (câu 17 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Tiên tri Sô-phô-ni người Ít-ra-ên có khởi đầu và kết cuộc thế nào? Hành trình của người Ít-ra-ên có những điểm nào giống với hành trình thuộc linh của bạn? Sứ điệp của Tiên tri Sô-phô-ni đem lại hy vọng nào cho bạn?

Sách Sô-phô-ni kết thúc với sự vui mừng và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Giờ đây không còn sự trách phạt nữa, sự sợ hãi bị xua tan (câu 15), sự than khóc không còn (câu 18). Niềm vui mừng lớn của người Ít-ra-ên là được trở về cố hương. Cuộc hành trình đầy gian khổ nầy bắt đầu từ tai họa khủng khiếp và kết thúc trong sự vui mừng phước hạnh. Cuộc hành trình nầy có nhiều điểm giống hành trình của chúng ta là khách lữ hành trên đất. Chúng ta không thể không đối mặt với sự bất công. Lắm lúc bị trách phạt vì sao nhãng trong việc vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng tất cả điều nầy không thể làm chúng ta bị thảm bại.

Phân đoạn nầy cũng mô tả sự phục hồi rộng lớn hơn về sự phục hồi của người Ít-ra-ên khi họ trở về từ Ba-by-lôn. Đây là bức tranh rộng lớn về vương quốc mà Đấng Mết-si-a sẽ thiết lập trên đất. Mọi dân trên đất sẽ là thành viên của cộng đồng nầy (câu 9, 20). Cơ Đốc nhân giữa vòng các dân tộc trên thế giới sẽ gia thêm vào dân còn sót lại của Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời sẽ làm ra một dân tộc mới, là dân được Ngài thanh tẩy và Ngài sẽ vui mừng vì dân nầy (câu 17). Các dân tộc trên thế giới sẽ khen ngợi và tôn vinh họ (câu 19, 20) và qua họ, lời hứa ban đầu của Đức Chúa Trời với ông Áp-ra-ham sẽ thành tựu (Sáng Thế Ký 12:3).

Ngày nay, nhiều xã hội giống thời Tiên tri Sô-phô-ni. Giống như ông, chúng ta cần kêu lớn để cảnh báo mọi người: “Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần” (1:14). Chúng ta phải hy vọng như Tiên tri Sô-phô-ni đã hy vọng: Qua sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên kẻ ác, phước hạnh lớn sẽ được ban cho những người quay trở lại với Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban phước chứ không muốn trách phạt, và ngày nay Ngài vẫn mong muốn như thế.

Bạn làm gì để đáp lại lòng đại từ và mong muốn tốt lành của Đức Chúa Trời?

Tạ ơn Chúa ban ơn, xuống phước, chứ không trách phạt. Xin cho con ơn, sức của Ngài để con luôn theo Ngài cho đến cuối cùng.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top