Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 3/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/04/2013

SubFlower_01

Sống Với Thánh Kinh: 3/04/2013

Lu-ca 12:35-48
Sẵn Sàng cho Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại

 “Vậy, các con phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ” (câu 40 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nhân vật trong hai câu chuyện đại diện cho những ai? Chúa Giê-xu kể hai câu chuyện nầy nhằm vào ai? Vì sao có nhiều người chưa sẵn sàng cho ngày Chúa Giê-xu trở lại? Bạn chuẩn bị thế nào cho ngày Chúa Giê-xu trở lại thế gian?

Chúa Giê-xu là người Chủ, trong ví dụ, sẽ trở lại khi chúng ta không ngờ. Lu-ca 12:31-34, Chúa dạy về giá trị cao trọng của vương quốc Đức Chúa Trời, dẫn đến chủ đề về sự trở lại của Con Người. Đa-ni-ên 7:13, 14 là phân đoạn quan trọng nối kết hai chủ đề nầy lại với nhau. Chúa Giê-xu không ai khác hơn chính là “Con Người” mà ông Đa-ni-ên đã thấy trong khải tượng. Ngài đã đến trước mặt Đức Chúa Trời để nhận lấy vương quốc đời đời cùng với quyền lực và sự vinh quang. Chờ đợi Con Người hiện ra trong vinh quang và quyền năng là mong đợi của mọi Cơ Đốc nhân.

Trong câu chuyện, ông Phi-e-rơ không biết chắc Chúa Giê-xu đang nói chuyện riêng với các môn đệ hay Ngài cũng nói với đám đông đang vây quanh (câu 41). Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của ông Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu kể ẩn dụ thứ hai (câu 42-48). Ẩn dụ nầy nhắm vào các môn đệ, đặc biệt là những người lãnh đạo trong Hội Thánh. Đây là cách Chúa trả lời ông Phi-e-rơ. Ẩn dụ đầu tiên dành cho những người tin, tức các môn đệ chứ không phải cho những người không tin Chúa Giê-xu. Trong ẩn dụ thứ hai, Chúa Giê-xu là chủ; quản gia ngay thật và khôn ngoan là bất cứ Cơ Đốc nhân trung tín nào mà Chúa Giê-xu giao trách nhiệm trong Hội Thánh. Ẩn dụ nầy đặc biệt nhắc nhở những người lãnh đạo trong Hội Thánh, người được giao thác việc chăm lo cho bầy chiên phải làm tròn trọng trách Đức Chúa Trời giao thác. Nếu người nào sử dụng sai hay lạm dụng thẩm quyền Ngài ban và không làm tròn nhiệm vụ của người chăn bầy, thì một ngày kia khi Đấng Cơ Đốc bất ngờ hiện đến, họ sẽ bị trách phạt đích đáng.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những ân tứ thuộc linh lẫn sức khỏe, học vấn và của cải. Hãy sử dụng những ân tứ Chúa ban cho cách cẩn thận; giữ gìn, phát huy và sử dụng tất cả những gì Ngài ban để phục vụ Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không thể sống như những người không tin Chúa Giê-xu, nhưng cần phải sống tốt hơn, theo đuổi những chuẩn mực thuộc linh cao hơn. Chúa Giê-xu cũng nhắc những người biết chắc Chúa Giê-xu sẽ hiện đến thình lình, phải có trách nhiệm đối với những người chưa quan tâm đến việc Chúa sắp trở lại thế gian, giúp họ sẵn sàng đón chờ sự tái lâm của Chúa Giê-xu.

Việc sẵn sàng chờ đón Chúa Giê-xu trở lại tác động đến cuộc sống của bạn thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sẵn sàng đón Chúa trở lại. Xin Chúa giúp con hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao cho con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top