Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2013

River

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2013

Khải Huyền 7:1-17
Người Ra Khỏi Cơn Ðại Nạn

“Ðó là những người ra khỏi cơn đại nạn; họ đã giặt áo dài của mình và tẩy trắng áo mình trong máu Chiên Con” (câu 14 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu người được đóng ấn? Ðó là những người như thế nào? Bạn nghĩ gì về con số này? Ðám đông vô số mà Sứ đồ Giăng đề cập là ai? Họ có những điểm chung nào? Hai cụm từ “đóng ấn”“phiếu trắng” có ý nghĩa gì đối với bạn?

Trước khi ấn cuối cùng được mở, một ấn khác được Sứ đồ Giăng nói đến. Ðây là ấn của Ðức Chúa Trời đóng trên trán của các đầy tớ Ngài. Khi sự đoán phạt xảy đến, những người này sẽ được nhận ra và được cứu bởi dấu ấn trên trán của họ. Mỗi bộ tộc của Ít-ra-ên có 12.000 người được đóng ấn. Tổng cộng có 144.000 người được đóng ấn. Ðây là một con số tượng trưng. Có thể con số này cho chúng ta một khái niệm về sự trọn vẹn của một hình vuông hoàn hảo với cạnh là 12 đơn vị chiều dài (diện tích là 12×12) mà qua đó, chúng ta có thể hiểu rằng số người thật sự được đóng ấn gấp hàng ngàn lần hơn.

Sự đóng ấn này nhắc chúng ta nhớ lại những lần “đóng ấn” khác mà con cái của Ðức Chúa Trời đã trải qua: Máu của sinh tế được bôi trên cột và mày cửa trước lễ Vượt Qua (Xuất Ai Cập 12:13), những cái ấn được đeo trên vai của thầy trưởng tế (Xuất Ai Cập 28:11-12), và “dấu trên trán những người nào than khóc về sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành” (Ê-xê-chi-ên 9:4). Những dấu hoặc ấn này vừa dùng để nhận diện, vừa là sự bảo vệ các tín hữu, bởi đó họ được an toàn.

Sau đó Sứ đồ Giăng thấy một đám đông vô số không đếm xuể. Ðây không phải là nhóm người khác với nhóm đã được đóng ấn. Sứ đồ Giăng mô tả cách khác nhưng vẫn đề cập đến cùng một nhóm người. Cả hai nhóm chỉ là một. Ðám đông vô số này bao gồm mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ. Tuy nhiên, họ có hai điểm chung sau đây: họ cùng mặc áo trắng; và ngày đêm phục vụ và thờ phượng Ðức Chúa Trời. Dù ngôn ngữ khác nhau nhưng họ có thể hiệp một với nhau để tôn ngợi chúc tụng Chúa. Sứ đồ Giăng cũng thấy những người tuận đạo, những người “ra khỏi cơn đại nạn” (câu 14). Ðây là những người mà đức tin của họ đã được thử nghiệm một cách đặc biệt. Ðức tin hiện thời của bạn có sẵn sàng để được thử nghiệm một cách đặc biệt không?

Ðược chính tay Ðức Chúa Trời “đóng ấn”“phiếu trắng” trong máu Chiên Con là hai cụm từ cho thấy rằng sự cứu rỗi là công việc của Ðức Chúa Trời. Ðối với những người đã được đóng ấn và phiếu trắng, sự khổ nạn mà họ phải chịu đã qua rồi. Họ sẽ chẳng còn chịu đau khổ nữa vì Ðức Chúa Trời đã lau ráo nước mắt của họ.

Ngài cũng sẽ làm như thế đối với bạn và với tất cả những ai trung tín với Ngài dù phải trải qua mọi khổ nạn.

Lạy Chúa, thật vui mừng khi chúng con gặp Ngài mặt đối mặt, khi đó mọi lo buồn, thử thách sẽ qua đi. Xin giúp con có thể san sẻ niềm vui mừng này với những người quanh con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top