Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11
Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ

“Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời chọn ai và ban điều gì để người ấy chế tác những đồ dùng trong Đền Tạm của Ngài? Tài năng và sự khôn ngoan của người phục vụ Chúa từ đâu mà có? Bạn nhận biết mình có những ân tứ thuộc linh nào để phục vụ Chúa?

Khi Chúa chọn người nào để làm công việc Chúa thì Ngài ban cho họ được đầy dẫy Chúa Thánh Linh hay “Thần của Đức Chúa Trời,” để có thể thực thi công việc Chúa cách kết quả. Ở đây, Chúa còn cho biết Ngài sẽ ban cho ông Bết-sa-lê-ên sự khôn ngoan, thông sáng, và hiểu biết. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và tài khéo léo để làm công việc Chúa không phải do con người cố gắng mà có được nhưng đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5). Có tài năng nhưng không có sự khôn ngoan của Chúa ban thì dù nhiệt tình làm công việc gì chăng nữa cũng không thể đem lại kết quả ích lợi cho nhà Chúa.

Sứ đồ Phao-lô cho biết, ngày nay con cái Chúa cũng được ban cho những ân tứ thuộc linh khác nhau để phục vụ Chúa trong Hội Thánh (Rô-ma 12:4-8; Ê-phê-sô 4:7-13). Mỗi người chúng ta nên tìm hiểu và khám phá những ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho mình để sử dụng những ân tứ đó mà phục vụ Chúa. Khi Hội Thánh Chúa có nhu cầu, Ngài không chỉ dùng những người đang giữ những chức vụ trong Hội Thánh mà thôi, nhưng Ngài cũng quan tâm đến những người có tấm lòng, và Ngài sẵn sàng ban ân tứ, khả năng và sự khôn ngoan cho họ để phục vụ. Nếu chúng ta biết tận dụng sự khôn ngoan, khéo léo Chúa ban cho để phục vụ Chúa thì chúng ta càng được Chúa cho thêm để mỗi ngày phục vụ Chúa càng hơn.

Bạn có được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, sự khôn ngoan và những ân tứ thuộc linh để phục vụ Chúa không? Bạn đang sử dụng những ân tứ đó cho công việc Chúa hay cho lợi ích riêng của cá nhân mình?

Lạy Chúa, xin vui dùng cuộc đời con và ban cho con được đầy dẫy Thần của Ngài với những ân tứ Chúa ban để con phục vụ Ngài cách kết quả.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top