Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017

Các Quan Xét 3:7-11
Sức Mạnh Chiến Thắng

“Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Ít-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va… khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm gì khiến Đức Chúa Trời nổi giận? Họ phải nhận hậu quả nào khi phạm tội cùng Chúa? Chúa trả lời ra sao khi họ kêu cầu Ngài giải cứu? Bí quyết chiến thắng của ông Ốt-ni-ên là gì? Được Thần của Chúa ngự cùng đem lại kết quả gì?

Trong thời Các Quan Xét, người Ít-ra-ên cứ luẩn quẩn trong vòng lầm lạc: Phạm tội trước mặt Chúa rồi bị Ngài phạt, họ lại ăn năn kêu cầu xin được giải cứu, Chúa thương xót và dấy lên người giải cứu họ, sau đó họ lại tiếp tục phạm tội… Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cũng thấy người Ít-ra-ên cứ lầm lạc như thế. Họ “làm điều ác” trước mắt Chúa, thờ hình tượng thay vì thờ phượng Chúa. Thần Ba-anh là thần được người Ít-ra-ên thờ lạy nhiều nhất và cũng được đề cập đến rất nhiều trong Kinh Thánh. Người Ít-ra-ên tiếp tục chối bỏ Chúa để thờ thần Ba-anh và A-sê-ra (câu 7) khiến Ngài nổi cơn thịnh nộ và phó họ vào tay ông Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua nước Mê-sô-bô-ta-mi (câu 8a). Giá phải trả cho sự bội đạo lần này là “tám năm phục dịch Vua Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 8b).

Rồi họ lại ăn năn và kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va (câu 9a) để được giải cứu khỏi ách nô lệ. Bởi lòng nhân từ, thương xót của Chúa mà Ngài đã nhậm lời cầu xin của họ và ban cho họ một “vị cứu tinh là Ốt-ni-ên” (câu 9b). Tuy nhiên, ông Ốt-ni-ên không thể cậy sức lực hay tài năng riêng để giải cứu người Ít-ra-ên được. Ông cần sức mạnh đến từ Chúa thiên thượng.

Câu 10 cho thấy bí quyết chiến thắng. Bí quyết ấy là có “Thần của Đức Giê-hô-va ở cùng.” Một người khi được “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động,” thì người ấy sẽ nhận được sức mạnh để lãnh đạo dân Chúa ra chiến trận và chiến thắng trong sự ban sức mạnh của Chúa (câu 10). Đó cũng là kinh nghiệm của ông Ghê-đê-ôn (Các Quan Xét 6:34), ông Giép-thê (11:29), ông Sam-sôn (14:6, 9, 15:14) khi Chúa dùng họ. Mỗi con cái Chúa ngày nay cũng rất cần đến năng lực từ Chúa Thánh Linh khi làm công việc Chúa.

Sức mạnh của ông Ốt-ni-ên là đến từ Chúa chứ không phải từ con người như trong Xa-cha-ri 4:6 có chép: “Ấy, chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy.” Ông Ốt-ni-ên được Thần của Chúa ngự cùng để giải cứu dân tộc và rồi phục vụ đất nước trong tư cách là Quan Xét 40 năm tiếp theo (câu 11).

Chúa Thánh Linh được ban cho tất cả con cái Chúa nhưng Ngài sẽ cảm động một số người cách đặc biệt để họ nhận lấy năng lực và sức mạnh của Chúa mà làm những việc phi thường cho Ngài. Chúng ta cần năng lực Chúa Thánh Linh mỗi ngày để đối diện với nan đề và thách thức trong cuộc sống. Bạn có nhận được sức mạnh từ Thần của Chúa để phục vụ không?

Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh từ Chúa để con có năng lực thuộc linh hầu phục vụ và sống đắc thắng cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top