Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017

I Sa-mu-ên 10:1-10
Thần Đổi Mới

“Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ nhận được lời hứa “sẽ có Thần của Đức Giê-hô-va ngự cùng” để chuẩn bị cho trọng trách nào? Thần của Chúa hành động như thế nào trong những người được Chúa chọn? Khi Thần của Chúa ở cùng, người khác sẽ nhận thấy điều gì ở bạn?

Ông Sau-lơ được Tiên tri Sa-mu-ên xức dầu theo mệnh lệnh của Chúa để chuẩn bị nhận lãnh trọng trách trở thành vị vua đầu tiên của người Ít-ra-ên (câu 1). Sau khi xức dầu cho ông Sau-lơ, Tiên tri Sa-mu-ên hướng dẫn ông những việc cần phải làm và những lời hứa kèm theo dấu hiệu để xác chứng việc ông sẽ làm (câu 2-8). Một trong những lời hứa đó là “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri… rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác” (câu 6).

Tất cả những lời Đức Chúa Trời hứa với ông Sau-lơ đều lần lượt được ứng nghiệm (câu 9). Khi Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên ông, ông đã nói tiên tri (câu 10). Ông Sau-lơ đã được đổi mới và trở thành một người hoàn toàn khác mà chính bạn bè ông cũng nhận thấy và ngạc nhiên (câu 11). Đó là dấu hiệu cho thấy một người có Thần của Chúa ở cùng. Người có Chúa ở cùng là người trở nên mới và mọi người có thể nhận thấy sự đổi mới của người ấy. Đây chính là điều Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta là những người “ở trong Đấng Cứu Thế,” Chúa Thánh Linh sẽ tác động để biến đổi chúng ta mỗi ngày, vấn đề là chúng ta có để Chúa làm điều đó trong đời sống mình không?

Thời Cựu Ước, Thần của Chúa đã hành động trên những người được Chúa chọn để thực thi công việc Ngài giao. Đặc biệt là các quan xét thời đó, họ đều nhận được Thần của Chúa cảm động để nhận lấy sức mạnh, năng lực, và sự khôn ngoan để thi hành chức vụ. Trước khi lên ngôi vua để trị vì dân tộc được chọn lựa của Chúa, ông Sau-lơ cũng được Thần của Đức Giê-hô-va tác động. Sách Công Vụ cũng cho thấy Chúa Thánh Linh ở cùng, hướng dẫn và chỉ đạo công việc truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô. Ngày nay, Chúa Thánh Linh đã giáng lâm và đang ngự trị trong lòng của những người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, do đó mỗi con dân Chúa cũng nhận được lời hứa Thần Chúa ở cùng và tác động khi được Chúa giao trọng trách, đặc biệt là công tác làm chứng về Chúa (Công Vụ 1:8).

Một trong những công việc của Chúa Thánh Linh là biến đổi và sử dụng đời sống của người tin Chúa. Mỗi chúng ta nên xét lại xem có được Thánh Linh Chúa ở cùng và đời sống có được đổi mới chưa? Bạn có nhận được sức mạnh thuộc linh khi thực hiện công việc Chúa không?

Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh biến đổi đời sống con mỗi ngày và cho con kinh nghiệm năng lực Chúa ban để phục vụ Chúa kết quả.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top